ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายคุณธรรมฯ
นโยบายนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
ลานกีฬาชุมชน
วัดในเขตเทศบาล
แผนที่เทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
แผนเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตฯ
แผนตรวจสอบภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานฐานะทางการเงิน
รายงานการประเมินความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
งานพัฒนารายได้/ภาษี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือบริการประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบกฎหมาย
การเลื่อนระดับบุคลากรฯ
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
อนุเคราะห์ร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
มาตรการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวสารท้องถิ่น
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศจากกรมส่งเสริมฯ
ศูนย์บริการร่วมท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน
ระเบียบกฎหมายน่ารู้
ร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รับแจ้งซ่อมไฟฟ้า
รับแจ้งซ่อมประปา
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน]
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

ประวัติศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
     ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเวียงพร้าว จัดตั้งขึ้นโดยเทศบาลตำบล เวียงพร้าว ได้ทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็ก เยาวชนและชุมชน สามารถสืบค้นเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนใช้เป็นแหล่งสนับสนุนอาชีพ สร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้า สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน รวมถึงเปิดโอกาสในการสร้างรายได้แก่ชุมชน ในขณะที่สังคมโลกมีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกันอย่างแพร่หลาย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น มีความพยายามที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ และด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเทศบาลตำบล เวียงพร้าว โดยการนำของนายกิติพัฒน์ สุนทรพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเวียงพร้าว พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้เข้ามาดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ ซึ่งงบประมาณได้รับ การสนับสนุนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ตามข้อตกลงที่ทำไว้นั้น ทั้งนี้มีความมุ่งหวังว่าจะเป็นการขยายการบริการของภาครัฐไปสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการจัดการศึกษา การเรียนรู้ตามอัธยาศัยและตลอดชีวิต โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นมา ในทุกวันทำการปกติ ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. เพื่อให้บริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โดยคิดค่าบริการตามระเบียบของศูนย์ อีกทั้งยังให้บริการฟรีสำหรับอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง หรือ Wi-Fi สำหรับเด็ก เยาวชน ชุมชน และประชาชนโดยทั่วไป

Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว