ส่วนหัว
Untitled Document
ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ
หน่วยที่ ๑
- การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
หน่วยที่ ๒
- การทำฐานข้อมูล
หน่วยที่ ๓
- การจัดการข้อร้องเรียน
หน่วยที่ ๔
- การบริการประชาชน
หน่วยที่ ๕
- ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
หน่วยที่ ๖
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หน่วยย่อยที่ ๑
- การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หน่วยย่อยที่ ๒
- ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพฯ (LPA)
หน่วยที่ ๗
- การเพิ่มประสิทธิภาพการในการบริหารงาน
หน่วยที่ ๘
- การปรับปรุงภารกิจ
หน่วยที่ ๙
- การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด
ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
หน่วยที่ ๑
- ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
หน่วยที่ ๒
- ประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยที่ ๓
- คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน
หน่วยที่ ๔
- ความรับผิดขอบและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยที่ ๕
- การดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่น
ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง
หน่วยที่ ๑
- การจัดเก็บรายได้
หน่วยที่ ๒
- การจัดทำงบประมาณ
หน่วยที่ ๓
- การพัสดุ
หน่วยที่ ๔
- การบริหารงบประมาณรายจ่าย การจัดทำบัญชี และรายงานการเงิน
หน่วยที่ ๕
- บำเหน็จบำนาญข้าราขการส่วนท้องถิ่น
หน่วยที่ ๖
- ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ
หน่วยที่ ๑
- โครงสร้างพื้นฐาน
- ด้านถนน ทางเดินและทางเท้า
- ด้านไฟฟ้าสาธารณะ
- ด้านน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
- ด้านการตรวจสอบอาคาร
หน่วยที่ ๒
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
หน่วยย่อยที่ ๑
- การศึกษา
หน่วยย่อยที่ ๒
- สาธารณสุข
หน่วยย่อยที่ ๓
- ส่งเสริมสตรีและครอบครัว
หน่วยย่อยที่ ๔
- ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการและผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่ง
หน่วยย่อยที่ ๕
- ส่งเสริมผู้สูงอายุ
หน่วยย่อยที่ ๖
- พัฒนาเด็กและเยาวชน
หน่วยที่ ๓
- การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
หน่วยย่อยที่ ๑
- การส่งเสริมอาชีพ
หน่วยย่อยที่ ๑
- การส่งเสริมการท่องเที่ยว
หน่วยที่ ๔
- ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยย่อยที่ ๑
- การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนา
หน่วยย่อยที่ ๒
- การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยที่ ๕
- การจัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อย
หน่วยย่อยที่ ๑
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยย่อยที่ ๒
- การส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
หน่วยย่อยที่ ๓
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
หน่วยที่ ๖
- การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
หน่วยย่อยที่ ๑
- ทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยย่อยที่ ๒
- น้ำเสีย
หน่วยย่อยที่ ๓
- ขยะ
หน่วยย่อยที่ ๔
- สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
หน่วยย่อยที่ ๕
- ก๊าซเรือนกระจก
ด้านที่ ๕ ด้านธรรมาภิบาล
หน่วยที่ ๑
- นโยบายและการจัดกิจกรรม
หน่วยที่ ๒
- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วม
หน่วยที่ ๓
- การมีระบบ/กลไก จัดการกับเรื่องร้องเรียน
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563

 ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ 
            หน่วยที่ ๑ การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
           1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
           1. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (รายงานการประชุมสภาเทศบาล)

           2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการมีการนำโครงการการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะมา จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย
           1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และหรือ ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
           2. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเพิ่มเติม
           3. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯลฯ
           4. การโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่/โอนเพิ่ม เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น

           3. แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงหรือสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) และหรือ (พ.ศ.2561-2565)
           2. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเพิ่มเติม
           3. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯลฯ

           4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
           1. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
           2. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
           3. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
           4. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยผู้บริหารท้องถิ่น

           5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) และหรือ (พ.ศ.2561-2565) ที่ได้ผ่านกระบวนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด มาดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติมหรือเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
           1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอำเภอ
           2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด
           3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) และหรือ (พ.ศ.2561-2565)
           4. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเพิ่มเติม
           5. การใช้เงินสะสม/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯลฯ

           6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการนำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) มาเป็น กรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
           1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) และหรือ (พ.ศ.2561-2565) ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
           2. โครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว