ส่วนหัว
Untitled Document
ITA WIANGPHRAO
01 โครงสร้าง
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
04แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาเทศบาล
05 ข้อมูลการติดต่อ
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
08 Q&A
09 Social Network
010 แผนดำเนินงานประจำปี
011 รายงานการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
013 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
014 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
017 E - Service
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหารพัสดุ
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
= นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)
= นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง)
= นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)
= นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)
= นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง)
= นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
= นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
= นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
= นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
= นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
= นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
= พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
= วิศวกรโยธา
= นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
= นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
= จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
= เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
= นายช่างโยธา
= จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
 
 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว