ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงการบริหารงาน
นโยบายคุณธรรมฯ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
ลานกีฬาชุมชน
วัดในเขตเทศบาล
แผนที่เทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
แผนเทศบาล
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตฯ
แผนตรวจสอบภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานฐานะทางการเงิน
รายงานการประเมินความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือบริการประชาชน
ระเบียบกฎหมาย
การเลื่อนระดับบุคลากรฯ
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
อนุเคราะห์ร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
มาตรการป้องกันการทุจริต
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวสารท้องถิ่น
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศจากกรมส่งเสริมฯ
ศูนย์บริการร่วมท้องถิ่น
ศูนย์จัดการเครือข่ายฯ ตำบลสุขภาวะ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน
ระเบียบกฎหมายน่ารู้

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
สำนักปลัดเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
 

นายแสวง จันทวงค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
         นายประเทียน ผันรักษ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
         นางกรศรี แก้วทิพย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
         จ.อ. กิตติพัฒน์ สวะกิจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
         สิบเอกจีรเวศน์ หล้าปาวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
         นางสาวสุกัญญา มูลถี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
         นางสาวเสาวลักษณ์ พุฒพวง
นิติกรปฏิบัติการ
         นางสาวโคมทอง มณีรัตน์
ครู คศ.๑
 

        อำนาจหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลเวียงพร้าว

         อำนาจหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลเวียงพร้าว มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลายด้าน เช่น งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานนิติการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาชุมชน งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ซึ่งถือเป็นงานหลัก และยังมีงานอื่น ๆ อีกหลายด้าน เช่น ข้อมูลข่าวสารและงานสถิติของเทศบาล งานเกี่ยวกับกิจการของสภาเทศบาล งานเตรียมการสำหรับการประชุม งานทำรายงานการประชุม งานรับเรื่องร้องทุกข์ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ตอบปัญหาชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติหน้าที่ราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น โดยแบ่งงานออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

      • 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

      • 1.1 งานธุรการ มีหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ ดังนี้

      •(1.) งานสารบรรณของเทศบาล
      •(2.) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
      •(3.) งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล
      •(4.) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
      •(5.) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
      •(6.) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
      •(7.) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
      •(8.) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
      •(9.) งานรับเรื่องร้องร้องทุกข์ และร้องเรียน
      •(10.) งานแจ้งมติ ก.ท.จ.อบ. และ กท. ให้กองหรือฝ่ายต่าง ๆ ทราบ
      •(11.) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      •1.2 งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ ดังนี้

      •(1.) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
      •(2.) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
      •(3.) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
      •(4.) งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
      •(5.) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
      •(6.) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
      •(7.) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
      •(8.) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงานการ ศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
      •(9.) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง การให้บำเหน็จ ความชอบเป็นกรณีพิเศษ
      •(10.) งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
      •(11.) งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
      •(12.) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      •1.3 งานนิติการ มีหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ ดังนี้

      •(1.) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
      •(2.) งานจัดนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
      •(3.) งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
      •(4.) งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
      •(5.) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      •1.4 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่ปฎิบัติงานประจำ ดังนี้

      •(1.) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
      •(2.) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
      •(3.) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริหารสาธารณูปโภคหลัก
      •(4.) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ - รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต
      •(5.) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนสามปี
      •(6.) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
      •(7.)งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
      •(8.) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      •1.5 งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ปฎิบัติงานประจำ ดังนี้

      •(1.) งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
      •(2.).งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
      •(3.) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
      •(4.) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของจังหวัดและรัฐบาล
      •(5.) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
      •(6.) งานสารนิเทศน์
      •(7.) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      •1.6 งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ ดังนี้

      •(1.) งานเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการชุมชน
      •(2.) งานจัดทำประชาคมเมือง
      •(3.) งานกิจการเยาวชนและสตรี
      •(4.) งานสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
      •(5.) งานสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ
      •(6.) งานส่งเสริมอาชีพและกลุ่มอาชีพ
      •(7.)งานฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ต่อครอบครัวในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
      •(8.) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      •2. ฝ่ายปกครอง

      •2.1 งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ ดังนี้

      •(1.) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
      •(2.) งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
      •(3.) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      •2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ ดังนี้

      •(1.) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
      •(2.) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
      •(3.) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนิน การด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและ สาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
      •(4.) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการ ป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
      •(5.) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      •(6.) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
      •(7.) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
      •(8.) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
      •(9.) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      •2.3 งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง มีหน้าที่ปฏิบัติงานประจำ ดังนี้

      •(1.) งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่ น่ารังเกียจ และอาจเป็น อันตรายต่อสุขภาพ
      •(2.)งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      •(3.)งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
      •(4.)งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
      •(5.)งานมวลชนต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
      •(6.)งานอื่นเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว