ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายคุณธรรมฯ
นโยบายนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
ลานกีฬาชุมชน
วัดในเขตเทศบาล
แผนที่เทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
แผนเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตฯ
แผนตรวจสอบภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานฐานะทางการเงิน
รายงานการประเมินความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
งานพัฒนารายได้/ภาษี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือบริการประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบกฎหมาย
การเลื่อนระดับบุคลากรฯ
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
อนุเคราะห์ร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
มาตรการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวสารท้องถิ่น
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศจากกรมส่งเสริมฯ
ศูนย์บริการร่วมท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน
ระเบียบกฎหมายน่ารู้
ร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รับแจ้งซ่อมไฟฟ้า
รับแจ้งซ่อมประปา
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
สำนักปลัดเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
 

นายแสวง จันทวงค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
         นายประเทียน ผันรักษ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
         นางกรศรี แก้วทิพย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
         สิบเอกจีรเวศน์ หล้าปาวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
         จ.อ. กิตติพัฒน์ สวะกิจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
         นางสาวสุกัญญา มูลถี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
         นางสาวเสาวลักษณ์ พุฒพวง
นิติกรปฏิบัติการ
         นางสาวศุภมาส บุญทรง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
         นางสาวพิชญา ชะวาเขตต์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
         นายธัชชัย กันทะวงศ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
         นางสาวโคมทอง มณีรัตน์
ครู คศ.๑
 
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง - ทั่วไป คนงาน

นายศักดิ์ศรี ป้อมแก้ว ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ นางจริยา หล้าปาวงศ์ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางนิภา มหายศ ผู้ดูแลเด็ก นางสาวชฎาวีร์ เหม่อดู ผู้ดูแลเด็ก
นายนพพร เดชะบุญ พนักงานดับเพลิง นายธนภูมิ สุภากาย พนักงานขับรถยนต์
นายเอกดนัย ปันติ๊บ พนักงานดับเพลิง นายณัฐวัฒน์ กีรติวัฒนะสุนทร พนักงานดับเพลิง
นายไพศาล สมแก้ว พนักงานดับเพลิง นายจรัญ จมใบ พนักงานดับเพลิง
นายทรงพล หน่อสุวรรณ คนงานทั่วไป สิบตรีอนุสรณ์ ชุ่มใจ พนักงานดับเพลิง
นางสาวอัมพร ชนะเป็ง คนงานทั่วไป นางศรินยา วงษ์จักร์ คนงานทั่วไป
นางสาวภัทราภรณ์ เปี้ยหล้า คนงานทั่วไป นางรัชนี ประไพศรี คนงานทั่วไป
นายเอกนรินทร์ สิทธิผล คนงานทั่วไป นางสาวอังคณา ตาก๋องแก้ว คนงานทั่วไป
นายจันทร์ สอนเม่น พนักงานขับรถยนต์ นางเพ็ญศรี จุลมณี คนงาน
นายกฤษฎา แสงทอง คนงาน นางสาวสุมิตรา ดีเสมอ คนงาน
นางสาวรุ่งนภา บุญเรือนยา คนงาน นางสาวหยาดทิพย์ สงสาร คนงาน
นางสาวภัทรสุดา พรมเสน คนงาน นางสาวช่อผกา วงษ์จักร์ คนงาน
นางสาวฐิตา แสนปัญญา คนงาน นายสุทธิพงษ์ สายบุญทัน คนงาน
นางสาวอัจฉรา ขาวละออ คนงาน นางเพ็ญศรี จุลมณี คนงาน
นางสาววิลาวัลย์ สมพันธ์ คนงาน


         ภารกิจหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลเวียงพร้าว

         ภารกิจหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลเวียงพร้าว มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานเลือกตั้ง งานคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วยราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว