ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
เอกสารประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มใบคำร้อง
แผนที่เทศบาล
วัดในเขตเทศบาล

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
สำนักข่าวพร้าว
โรงเรียนบ้านหลวง
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
 
 
นายอาดิษฐ์ อินทจักร์
รองปลัดเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
นายแสวง จันทวงค์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
นางพวงพยอม เทพกัญญา
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
นายเมธี ทักษิณ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเกรียงไกร ปิมแปง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว