ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงการบริหารงาน
นโยบายคุณธรรมฯ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตฯ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือบริการประชาชน
ระเบียบกฎหมาย
การเลื่อนระดับบุคลากรฯ
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
แผนตรวจสอบภายใน
แบบฟอร์มใบคำร้อง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
มาตรการป้องกันการทุจริต
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนที่เทศบาล
วัดในเขตเทศบาล

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
 กิจกรรมที่สร้างสรรค์ของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว 
 
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เราทำความดี ด้วยหัวใจ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว>
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว>
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพอกเข่าด้วยยาสมุนไพรแก้ปวดข้อ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงพร้าว>
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำยาล้างจาน วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงพร้าว>
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ โครงการสานพลังภาคีเครือข่ายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องอาหารลานคูน>
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว>
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว เข้าร่วมเวทีสุดยอดผู้นำ ๑ ตำบล ๑๐๐ คน งดเหล้า วันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อิมแพคเมืองทองธานี>
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว รับการประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว>
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จัดกิจกรรมรับบริจาคกล่องนม นำมาล้างมอบเป็นสาธารณประโยชน์แก่หน่วยงานฯ ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว>
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จัดประชุมพนักงานประจำเดือนกรกฎาคม วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว>
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ (ศาลาสร้างสุข) ครั้งที่ ๙ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว>
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างสายใยชุมชนฯ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว>
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาขิกสภา พนักงานจ้างฯ วันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว>
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว รับรุ่นเครือข่ายสานพลัง
ภาคีเครือข่าย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 6 เทศบาลตำบลสันป่าตอง เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลแม่แตง จ.เชียงใหม่
ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว รับรุ่นเครือข่ายสานพลัง
ภาคีเครือข่าย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง และ เทศบาลตำบลแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว รับรุ่นเครือข่ายสานพลัง
ภาคีเครือข่าย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง และ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น จ.เชียงใหม่
ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว รับรุ่นเครือข่ายสานพลัง
ภาคีเครือข่าย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 3 เทศบาลตำบลป่าตุ้ม เทศบาลตำบลแม่แตง
ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว รับรุ่นเครือข่ายสานพลัง
ภาคีเครือข่าย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่น 2 เทศบาลตำบลแม่แวน และองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว รับรุ่นเครือข่ายสานพลัง
ภาคีเครือข่าย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่น 1 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว เข้าร่วมประกอบพิธี
วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เพื่อน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 5
ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม
โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ลานหน้า สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ระหว่างวันที่ ๙-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว เข้าร่วมเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น : วาระลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2561 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : การพัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงพร้าว รวมพลังจิตอาสา ร่วมกันสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืน ให้กับชุมชน เริ่มที่ วัดทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
โครงการรวมพลังต้นกล้าจิตอาสา พัฒนาชุมชนตำบลเวียงพร้าว วันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมโครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมโครงการอบรมการทำสบู่สมุนไพร ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ ลานกิจกรรมตลาดนัดอำเภอพร้าว วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
กิจกรรมอบรมพลดีวิถีประชาธิปไตย ณ วัดป่าจี้ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านโรคไช้เลือดออก ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลเวียงพร้าว วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Tcnap ณ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด วันที่ ๒๑-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และทัศนศึกษาดูงาน ของคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เทศบาลตำบลเวียงพร้าว วันที่ ๕-๖ มกราคม ๒๕๖๑
 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว