ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงการบริหารงาน
นโยบายคุณธรรมฯ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริตฯ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือบริการประชาชน
ระเบียบกฎหมาย
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
แผนตรวจสอบภายใน
แบบฟอร์มใบคำร้อง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนที่เทศบาล
วัดในเขตเทศบาล

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
 กิจกรรมที่สร้างสรรค์ของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว 
 
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว เข้าร่วมประกอบพิธี
วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เพื่อน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 5
ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม
โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ลานหน้า สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ระหว่างวันที่ ๙-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว เข้าร่วมเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น : วาระลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2561 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : การพัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมในการพัฒนาวัดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงพร้าว รวมพลังจิตอาสา ร่วมกันสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืน ให้กับชุมชน เริ่มที่ วัดทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
โครงการรวมพลังต้นกล้าจิตอาสา พัฒนาชุมชนตำบลเวียงพร้าว วันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมโครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมโครงการอบรมการทำสบู่สมุนไพร ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ ลานกิจกรรมตลาดนัดอำเภอพร้าว วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
กิจกรรมอบรมพลดีวิถีประชาธิปไตย ณ วัดป่าจี้ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านโรคไช้เลือดออก ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลเวียงพร้าว วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Tcnap ณ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด วันที่ ๒๑-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และทัศนศึกษาดูงาน ของคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เทศบาลตำบลเวียงพร้าว วันที่ ๕-๖ มกราคม ๒๕๖๑
 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว