ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายคุณธรรมฯ
นโยบายนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
ลานกีฬาชุมชน
วัดในเขตเทศบาล
แผนที่เทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
แผนเทศบาล
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตฯ
แผนตรวจสอบภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานฐานะทางการเงิน
รายงานการประเมินความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
งานพัฒนารายได้/ภาษี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือบริการประชาชน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระเบียบกฎหมาย
การเลื่อนระดับบุคลากรฯ
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
อนุเคราะห์ร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
มาตรการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวสารท้องถิ่น
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศจากกรมส่งเสริมฯ
ศูนย์บริการร่วมท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน
ระเบียบกฎหมายน่ารู้
ร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รับแจ้งซ่อมไฟฟ้า
รับแจ้งซ่อมประปา
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
 กิจกรรมที่สร้างสรรค์ของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว 
 
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ขับเคลื่อนโครงการสานพลังภาคีเครือข่ายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เยี่ยมเครือข่ายอำเภอแม่แจ่ม อบต.ช่างเคิ่ง และ เทศบาลตำบลท่าผา เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ต่อไป
วันที่ 11 - 12 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเวียงพร้าว พร้อมคณะผู้นำชุมชนท้องถิ่น เข้าร่วมเวทีเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสักทอง สวนราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์กู้ชีพกู้ภัยพร้าววังหิน ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมเชิงกระบวนการ ในการให้บริการประชาชน สร้างกำลังใจในการทำงานให้กับชุมชนท้องถิ่น อำเภอพร้าวต่อไป
วันที่ 9 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมและทัศนศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่ 3 กันยายน 2563 เทศบาลตำบล เวียงพร้าว จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ เฮือนไฮ่ผ่อดาว ม้าเมือง
วันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จัดการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบข้อมูลตำบลโดยการสำรวจ : (TCNAP) -เรียนรู้การเก็บข้อมูลระดับกลุ่ม และชุมชน (F2) -เรียนรู้การทำงานของโปรแกรม การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำใช้ -ฝึกเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับกลุ่ม และชุมชน (F2)
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างพัฒนาการและสุขภาวะเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงพร้าวชั้น 3
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ชั้น 3 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่.
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ร่วมกับ กองทุนหมู่บ้านป่าจี้ พัฒนาชุมชน กศน. ทุ่งหลวง จัดโครงการฝึกอบรมการทำอาหารไก่ไข่อินทรีย์ แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่บ้านป่าจี้ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าจี้ เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จัดกิจกรรมอบรมการทำน้ำพริกลาบและพริกแกงสมุนไพร ร่วมกับพัฒนาชุมชนและเกษตรอำเภอพร้าว ณ สวนเกษตรส่วนไผ่โฮมสเตย์ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จิตอาสาเทศบาลตำบลเวียงพร้าวร่วมปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับชาวบ้านป่าจี้และตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่
นายอาดิษฐ์ อินทจักร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ร่วมกับ กศน.ตำบลทุ่งหลวง รพสต.บ้านทุ่งหลวง จัดอบรมการทำหน้ากากอนามัยให้แก่ชุมชนบ้านป่าจี้ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าจี้ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลเวียงพร้าว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลเวียงพร้าวจัด โครงการรัฐราษฎร์ร่วมใจป้องกันภัย ”โรคไข้เลือดออก” ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จัดกิจกรรมอบรมทำหน้ากากอนามัย แก่ผู้สูงอายุ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าจี้
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวาย เทียนพรรษา ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเวียงพร้าวจัดโครงการอบรมการเย็บกระเป๋า ผ้าลดโลกร้อนด้วยมือและการฝึกสรีนผ้า วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย Big Cleanning Day ทำความสะอาดสำนักงาน ตามหลัก ๕ ส. ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ ในการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเจลอาบน้ำ สบู่ก้อน และเจลล้างมือ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ศาลาสร้างสุข ครบรอบ ๑ ทศวรรษ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่ ๒๖-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อบรมการโครงการทำดอกไม้จันทน์ ดอกไม้แบ็คดรอป ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าจี้ วันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จัดโครงการให้บริการอุปกรณ์ เครื่องช่วยเหลือพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ตลอดปีงบประมาณ
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จัดโครงการใส่ใจดูแล ห่วงใยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค การออกเยี่ยมบ้าน ฯลฯ ตลอดปีงบประมาณ
 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว