ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงการบริหารงาน
นโยบายคุณธรรมฯ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริตฯ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือบริการประชาชน
ระเบียบกฎหมาย
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
แผนตรวจสอบภายใน
แบบฟอร์มใบคำร้อง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนที่เทศบาล
วัดในเขตเทศบาล

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
 คู่มือการให้บริการประชาชน 
ลำดับที่ หัวข้อ ดาวโหลด
30 - การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
29 - การแก้ไขรายการบ้าน-กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง-หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน-1
28 - การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
27 - การขอเลขที่บ้าน-1
26 - การขอเลขที่บ้าน-กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว-1
25 - การขอหนังสือรับรองการเกิด-ตามมาตรา-202F1
24 - การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน-เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
23 - การเพิ่มชื่อ-กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี-พ.ศ.-2499
22 - การรับแจ้งการเกิด-กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น-1
21 - การรับแจ้งการเกิด-กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด-หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง-1
20 - การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
19 - การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด-กรณีท้องที่อื่น-1
18 - การรับแจ้งการตาย-กรณีตายในบ้าน-และตายนอกบ้าน
17 - การรับแจ้งการตาย-กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย-แต่ไม่พบศพ
16 - การรับแจ้งการตาย-กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
15 - การรับแจ้งการตาย-กรณีสำนักทะเบียนอื่น
14 - การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
13 - การรับแจ้งการตายเกินกำหนด-กรณีสำนักทะเบียนอื่น
12 - การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
11 - การรับแจ้งการย้ายเข้า
10 - การรับแจ้งการย้ายเข้า-1
9 - การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน-และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
8 - การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
7 - การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
6 - การรับแจ้งการย้ายออก
5 - การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
4 - การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว-แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย-หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
3 - การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
2 - การรับชำระภาษีป้าย
1 - การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว