ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงการบริหารงาน
นโยบายคุณธรรมฯ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
ลานกีฬาชุมชน
วัดในเขตเทศบาล
แผนที่เทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
แผนเทศบาล
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตฯ
แผนตรวจสอบภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานฐานะทางการเงิน
รายงานการประเมินความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือบริการประชาชน
ระเบียบกฎหมาย
การเลื่อนระดับบุคลากรฯ
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
อนุเคราะห์ร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
มาตรการป้องกันการทุจริต
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวสารท้องถิ่น
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศจากกรมส่งเสริมฯ
ศูนย์บริการร่วมท้องถิ่น
ศูนย์จัดการเครือข่ายฯ ตำบลสุขภาวะ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน
ระเบียบกฎหมายน่ารู้

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
 งานโครงสร้างพื้นฐาน 
ภาพกิจกรรม
14.ภาพถ่าย-โครงการก่อสร้างระบายน้ำฯ-ซอย-3-บ้านหม้อล่าง-บ้านหม้อ-ม.6-ทุ่งหลวง
13.ภาพถ่าย-โครงการก่อสร้างระบายน้ำฯ-นายพงษ์-กันธาเดช-ม.1-ทุ่งหลวง
12.ภาพถ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ-อาจารย์ฉลองลักษณ์-บุญเรือง-ม.1-เวียง
11.ภาพถ่าย-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ-นายสุธิพงศ์-สุธาศิลป์พรมแพร-ม.2-ทุ่งหลวง
10.ภาพถ่าย-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ-นายบุญยืน-วรรณดี-ม.1-ทุ่งหลวง
9.ภาพถ่าย-โครงการถนนผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต-สายสันมะนะ-หนองอ้อ
8.ภาพถ่าย-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ-นายพล-จันต๊ะคำ-ม.1-ทุ่งหลวง
7.ภาพถ่ายโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่-ม.2-ทุ่งหลวง
6.ภาพถ่ายโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ-และถนน-คสล.-ม.4-เวียง
5.ภาพถ่าย-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ-ม.2-ทุ่งหลวง
4.ภาพถ่าย-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ-ม.1-ซ-3-เวียง
3.ภาพถ่าย-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ-ม.4-ทุ่งหลวง
2.ภาพถ่าย-โครงการก่อสร้างรางถนน-คสล.ซ.สีลม-ม.2-เวียง
1.ภาพถ่าย-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฯ-นายวินัย-เครือวัง-ม1-ทุ่งหลวง
 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว