ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
เอกสารประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มใบคำร้อง
แผนที่เทศบาล
วัดในเขตเทศบาล

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
สำนักข่าวพร้าว
โรงเรียนบ้านหลวง
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
ประวัติศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

ประวัติศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
     ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเวียงพร้าว จัดตั้งขึ้นโดยเทศบาลตำบล เวียงพร้าว ได้ทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเด็ก เยาวชนและชุมชน สามารถสืบค้นเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนใช้เป็นแหล่งสนับสนุนอาชีพ สร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้า สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน รวมถึงเปิดโอกาสในการสร้างรายได้แก่ชุมชน ในขณะที่สังคมโลกมีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกันอย่างแพร่หลาย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น มีความพยายามที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ และด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเทศบาลตำบล เวียงพร้าว โดยการนำของนายกิติพัฒน์ สุนทรพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเวียงพร้าว พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้เข้ามาดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ ซึ่งงบประมาณได้รับ การสนับสนุนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ตามข้อตกลงที่ทำไว้นั้น ทั้งนี้มีความมุ่งหวังว่าจะเป็นการขยายการบริการของภาครัฐไปสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการจัดการศึกษา การเรียนรู้ตามอัธยาศัยและตลอดชีวิต โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นมา ในทุกวันทำการปกติ ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. เพื่อให้บริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โดยคิดค่าบริการตามระเบียบของศูนย์ อีกทั้งยังให้บริการฟรีสำหรับอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง หรือ Wi-Fi สำหรับเด็ก เยาวชน ชุมชน และประชาชนโดยทั่วไป
คณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
๑. นายกิติพัฒน์ สุนทรพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว ประธานกรรมการ
๒. นายสิทธระ สุนทรพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว รองประธานกรรมการ
๓. นายทวีศักดิ์ กิตติกุลสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว รองประธานกรรมการ
๔. นายประยูร วรรณราช ปลัดเทศบาล กรรมการ
๕. นายอาดิษฐ์ อินทจักร์ รองปลัดเทศบาล กรรมการ
๖. นางพวงพยอม เทพกัญญา ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๗. นางสาวณิรุชา บัวเจตธรรม รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ กรรมการ
๘. นายแสวง จันทวงค์ หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวสุกัญญา มูลถี เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว