ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงการบริหารงาน
นโยบายคุณธรรมฯ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
ลานกีฬาชุมชน
วัดในเขตเทศบาล
แผนที่เทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
แผนเทศบาล
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตฯ
แผนตรวจสอบภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานฐานะทางการเงิน
รายงานการประเมินความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือบริการประชาชน
ระเบียบกฎหมาย
การเลื่อนระดับบุคลากรฯ
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
อนุเคราะห์ร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
มาตรการป้องกันการทุจริต
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวสารท้องถิ่น
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศจากกรมส่งเสริมฯ
ศูนย์บริการร่วมท้องถิ่น
ศูนย์จัดการเครือข่ายฯ ตำบลสุขภาวะ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน
ระเบียบกฎหมายน่ารู้

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
 
 
         1 สภาพทั่วไปและอาณาเขตที่ตั้ง
              เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเวียงพร้าว เป็นเทศบาลตำบล เวียงพร้าว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกอบกับ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง เข้ากับเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั่วไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 102 ง วันที่ 15 กันยายน 2547 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ทำให้มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ ประมาณ 12.3 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังต่อไปนี้
              ทิศเหนือ ติดต่อตำบลสันทราย ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก ร่องโจ้ เขตติดต่อหมู่ที่ 7 ตำบลสันทราย บริเวณพิกัด NB 214440 ไปทางทิศตะวันออกตาม ลำเหมืองเข้านา อ้อมป่าช้าหมู่ที่ 6 ตำบลเวียง บริเวณพิกัด NB 220436 จดถนนไปวัดพระธาตุกลางใจเมือง ถึงทางแยกไปวัดสันปงข้ามถนนไปหมู่ที่ 10 ตำบลป่าไหน่ แยกไปตามลำเหมืองจดถนนป่าไหน่ - แม่กอย ข้ามถนนไปตามลำเหมืองเข้านาจดฝายแม่กอย บริเวณพิกัด NB 236436 รวมระยะทางด้านทิศเหนือ ประมาณ 3 กิโลเมตร
              ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลป่าตุ้ม ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี แนวเขตเริ่มต้นจากฝายแม่กอย บริเวณพิกัด NB 236436 ไปทางทิศใต้ตามลำน้ำแม่กอย ถึงลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ถึงแยกลำเหมืองแม่ธาตุไปทางทิศใต้จดถนนเข้าบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลป่าตุ้มไปตาม ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ตัดผ่านถนนสายพร้าว – เวียงป่าเป้า (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1150 ) หลักกิโลเมตร ที่ 1.5 ตามลำเหมืองสาธารณะ ( เหมืองร่องแกง) ไปบรรจบถนนสาย พร้าว – สันทราย ( ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1001 ป ไปตามถนนสายพร้าว - สันทราย (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1001 ) ไปตามถนน สายพร้าว - สันทราย ( ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1001 ) ถึงปากทางเข้าบ้านป่าตุ้ม หมู่ที่ 9 ตำบลป่าตุ้ม บริเวณระหว่างหลักกิโลเมตร ที่ 2 -3 ไปตามถนนบ้านป่าตุ้ม ถึง ทางแยกบ้านสหกรณ์แปลง 2 ด้านทิศเหนือ ไปตามถนนสหกรณ์หลังโรงบ่มใบยาถึงทางแยกไปตามถนนสาธารณะจดทางสาธารณะเข้าบ้านสหกรณ์แปลง 2 ด้านทิศใต้ บริเวณพิกัด NB 215389 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ 5 กิโลเมตร
              ทิศใต้ ติดต่อตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทางเข้าบ้าน สหกรณ์แปลงที่ 2 ด้านทิศใต้บริเวณพิกัด NB 215389 ไปทางทิศตะวันตกตามถนนเข้าบ้านสหกรณ์ด้านทิศใต้ ไปบรรจบถนนสายพร้าว - สันทราย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1001 ) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 2 ถึง 3 ไปตามทางสาธารณะเข้าสู่สุสานบ้านหม้อ ถึงลำเหมืองเข้านาสิ้นสุดที่ลำน้ำแม่งัด บริเวณพิกัด NB 200391 รวมระยะทางทิศใต้ ประมาณ 2.5 กิโลเมตร
              ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลน้ำแพร่ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี แนวเขตเริ่มต้นจาก ลำน้ำแม่งัด บริเวณพิกัด NB 200391 ไปทางทิศเหนือตามลำน้ำแม่งัดจดป่าช้าบ้านโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว ไปตามถนนสายพร้าว - ปิงโค้ง ( ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1150) ถึงสะพานข้ามลำน้ำแม่โก๋นบริเวณร่องโจ้บริเวณพิกัด NB 214440 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 6 กิโลเมตร

        2. สภาพทางภูมิศาสตร์
              2.1) ภูมิประเทศ
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่ราบของอำเภอพร้าว ในเขตทั้งหมดของ ตำบลเวียง และตำบลทุ่งหลวง มีภูเขาล้อมรอบ พื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลในอดีตเคยเป็นที่ตั้ง ของเมืองโบราณ
              2.2) ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว เป็นลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้มีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงประมาณต้นเดือนตุลาคม และจะเริ่มมีอากาศร้อนอบอ้าวตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปลายเดือนเมษายน ทั้งนี้ในแต่ละปีลักษณะอากาศอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามลักษณะอากาศโดยรวมของภูมิภาค

              2.3 เขตการปกครอง
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ตั้งอยู่ในเขตตำบลเวียง และตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหมู่บ้านอยู่ในเขตปกครอง รวม 12 หมู่บ้าน ดังนี้
- ตำบลเวียง
1. หมู่ที่ 1 บ้านช่างคำ
2. หมู่ที่ 2 บ้านขามสุ่ม
3. หมู่ที่ 3 บ้านป่าเสี้ยว
4. หมู่ที่ 4 บ้านแจ่งกู่เรือง
5. หมู่ที่ 5 บ้านหนองอ้อ
6. หมู่ที่ 6 บ้านแม่กอย

- ตำบลทุ่งหลวง
1. หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งหลวง
2. หมู่ที่ 2 บ้านป่าจี้
3. หมู่ที่ 3 บ้านสันมะนะ
4. หมู่ที่ 4 บ้านแม่งัด
5. หมู่ที่ 5 บ้านหม้อบน
6. หมู่ที่ 6 บ้านหม้อล่าง


        3. สภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานทั่วไป
              3.1 การคมนาคมขนส่ง
- การคมนาคมขนส่ง มีสถานีขนส่งรถยนต์โดยสารประจำทาง พร้าว – เชียงใหม่ อยู่ 2 สาย คือ สายเหนือ เป็นเส้นทางจากอำเภอพร้าวไปทางอำเภอเชียงดาว แล้วอ้อมเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ และสายใต้จะเดินทางจากจากอำเภอพร้าวไปทางตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง ผ่านอำเภอสันทราย เข้าอำเภอเมืองเชียงใหม่การคมนาคมขนส่งทั้งสองเส้นทางเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่ขนส่งปัจจัยและสินค้าต่าง ๆ ระหว่างอำเภอพร้าวกับอำเภอพร้าวหรือจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่นำรายได้และความเจริญมาสู่อำเภอพร้าว สำหรับถนนสายต่าง ๆที่ตัดผ่านพื้นที่ในเขตเทศบาล แบ่งได้ 3 ประเภท คือ
1. ถนนสายหลัก มี 2 สาย ได้แก่
- ถนนเขื่อนเพชร ซึ่งตัดผ่านกลางพื้นที่เทศบาลในแนวเหนือ - ใต้ ผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ขนาดกว้าง 8.0 เมตร มีทางเท้าและรางระบายน้ำ คสล. แบบมีฝาปิดด้านบน
- ถนนสายปิงโค้ง – เวียงป่าเป้า ซึ่งตัดผ่านกลางพื้นที่เทศบาล ในแนวตะวันตก – ตะวันออก เป็นถนนลาดยางที่มีขนาดมาตรฐาน ผิวจราจรกว้างประมาณ 8.0 เมตร มีทางเท้าและรางระบายน้ำทั้งสองข้างทาง
2. ถนนสายรอบเวียง
-ถนนสายรอบเวียงเป็นถนนที่มีลักษณะเป็นถนนวงแหวนล้อมรอบพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมทั้งสี่ด้าน ได้แก่ - ถนนรอบเวียงด้านเหนือ - ถนนรอบเวียงด้านตะวันออก - ถนนรอบเวียงด้านใต้ - ถนนรอบเวียงด้านตะวันตก
3. ถนนซอย
เป็นถนนซอยที่เชื่อมระหว่างถนนสายต่าง ๆ ภายใต้เขตเทศบาล ซึ่งมีจำนวนหลายสาย ส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ มีรางระบายน้ำสองข้างทาง แต่รางระบายน้ำดังกล่าวตื้นเขิน จะต้องได้รับการปรับปรุงหรือก่อสร้างใหม่เป็นรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความมั่นคงแข็งแรงและเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ดี
              3.2 การไฟฟ้า
ในเขตเทศบาลมีการบริการด้านไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพร้าว ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ จำนวน 1,531 หลังคาเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 2 หลังคาเรือน ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ 6 บ้านแม่กอย และตามถนนสายหลักและถนนซอยต่าง ๆ มีไฟฟ้าสาธารณะติดตั้งให้แสงสว่างในเวลากลางคืน เป็นจุด ๆ แต่ก็ยังมีถนนบางสายที่ไฟฟ้าสาธารณะยังขยายเขตไม่ถึง ซึ่งยังจะต้องมีการดำเนินการขยายเขตต่อไป
              3.3 การประปา
เทศบาลมีการผลิตและการให้บริการด้านการประปาซึ่งเป็นของเทศบาลเอง มีผู้ใช้น้ำประปาอยู่เป็นจำนวน 1,035 ครัวเรือน มีระบบกรองน้ำ และถังน้ำสูง 2 แห่ง คือ ข้างที่ว่าการอำเภอพร้าว และที่บริเวณการประปาเทศบาล ปัญหาและอุปสรรคที่พบบ่อยในการผลิตน้ำประปา คือ น้ำประหาไม่ใสเท่าที่ควร เนื่องจากน้ำดิบที่สูบขึ้นมาน้ำขุ่นมีธาตุเหล็กมาก
              3.4 การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
- สถานีถ่ายสัญญาณโทรศัพท์ 3 แห่ง
              3.5 แหล่งน้ำ
- ลำน้ำ ลำห้วย 3 สาย
- ฝายเก็บกักน้ำ 4 สาย
- บ่อน้ำตื้นตามบ้าน 500 แห่ง
- บ่อโยธา 3 แห่ง


        4. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
                     1) การศึกษา
- โรงเรียนอนุบาล 5 แห่ง
(พื้นที่ตำบลเวียง 3 แห่ง พื้นที่ตำบลทุ่งหลวง 2 แห่ง )
- โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง (พื้นที่ตำบลเวียง)
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 8 แห่ง
(พื้นที่ตำบลเวียง 5 แห่ง ตำบลทุ่งหลวง 3 แห่ง)


              2). ศาสนา
- วัด/สำนักสงฆ์ 11 แห่ง
พื้นที่ตำบลเวียง 7 แห่ง (วัด5 แห่ง,สำนักสงฆ์ 2 แห่ง)
พื้นที่ตำบลทุ่งหลวง 4 แห่ง (วัด 3 แห่ง,สำนักสงฆ์ 1 แห่ง)
- สุสาน 6 แห่ง
(พื้นที่ตำบลเวียง 3 แห่ง พื้นที่ตำบลทุ่งหลวง 3 แห่ง )
- โบสถ์คริสต์ 2 แห่ง
(พื้นที่ตำบลเวียง 1 แห่ง พื้นที่ตำบลทุ่งหลวง 1 แห่ง )
              3) ประเพณี และศิลปะวัฒนธรรม
- งานประเพณีสงกรานต์
- งานประเพณีลอยกระทง
- งานประเพณีใส่ขันดอกอินทขีล (ศาลหลักเมือง) และสืบชาตาเมืองพร้าว
- งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
- งานประเพณีแข่งกลองหลวง
              4) การสาธารณสุขและสถานพยาบาล
- โรงพยาบาลของรัฐ (ขนาด 60 เตียง) 1 แห่ง (พื้นที่ตำบลเวียง)
- สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง (พื้นที่ตำบลทุ่งหลวง)
- สถานพยาบาลเอกชน/คลินิก 4 แห่ง
(พื้นที่ตำบลเวียง 3 แห่ง ตำบลทุ่งหลวง 1 แห่ง)
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 3 แห่ง (พื้นที่ตำบลเวียง)
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
              5) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจ 1 แห่ง
- สถานีดับเพลิง 1 แห่ง

        5. สภาพทางเศรษฐกิจ
              1) การประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชน ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาล โดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ใกล้กับตลาดสดของเทศบาลและบริเวณใกล้เคียงกับถนนสายหลักในเขตเทศบาล ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นย่านเศรษฐกิจของอำเภอพร้าว จะประกอบอาชีพค้าขายและให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ร้านขายของ ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านตัดผม ร้านซ่อมรถ ร้านขายเครื่องอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ร้านอาหารฯลฯ ส่วนใหญ่ผู้ที่มีอาชีพค้าขายจะมีฐานะ ค่อนข้างดี มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ และมีประชากรอีกส่วนหนึ่งประกอบอาชีพรับจ้าง หรืออาชีพเกษตรกรรม
              1)2) การอุตสาหกรรม การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล ยังเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เช่น อุตสาหกรรม ทอผ้า หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน
              1)3) การพณิชยกรรม/การบริการ มีหน่วยธุรกิจภายในเขตเทศบาล ดังนี้
             - ธนาคาร(ออมสิน/ธกส.) 2 แห่ง (พื้นที่ตำบลเวียง)
             - โรงแรม 1 แห่ง (พื้นที่ตำบลเวียง)
             - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 3 แห่ง
(พื้นที่ตำบลเวียง 2 แห่ง พื้นที่ตำบลทุ่งหลวง 1 แห่ง )
- โรงสี 2 แห่ง
(พื้นที่ตำบลเวียง 1 แห่ง พื้นที่ตำบลทุ่งหลวง 1 แห่ง )
นอกจากนี้ ยังมีสถานประกอบการ สถานบริการต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตเทศบาล เช่น ร้านอาหาร ร้านซ่อมรถ ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ

        6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
              1)1) ทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงพร้าวจะมีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือ ลำน้ำแม่สะลวม และลำเหมืองสายเล็ก ๆ ที่ส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตรกรรม
              1)2) ทรัพยากรดิน ที่ดินส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าวจะเป็นที่อยู่อาศัย และพื้นที่เกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่ จะอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ในแต่ละปีจะมีการปลูกข้าวเป็นพื้นหลัก จะสามารถปลูกได้เพียงปีละ 1 ครั้ง
              1)3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมทั่วไปของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว สภาพโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ยังขาดองค์ประกอบด้านทัศนียภาพ เช่น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และการปรับปรุงสวนสาธารณะ
             ปัญหาในด้านการกำจัดขยะมูลฝอยซึ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน เทศบาลมีสถานที่สำหรับกำจัดขยะมูลฝอย แต่ไม่สามารถดำเนินการในพื้นที่ได้ เนื่องจากได้รับการต่อต้านจากมวลชนในท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่สามารถหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถาวรได้
             สำหรับระบบการระบายน้ำเสียในเขตเทศบาล กำลังอยู่ในช่วงการก่อสร้างและปรับปรุง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งยังมีรางระบายน้ำอีกหลายแห่งที่จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อบำบัดน้ำเสีย ในเขตเทศบาล
 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว