ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงการบริหารงาน
นโยบายคุณธรรมฯ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
ลานกีฬาชุมชน
วัดในเขตเทศบาล
แผนที่เทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
แผนเทศบาล
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตฯ
แผนตรวจสอบภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานฐานะทางการเงิน
รายงานการประเมินความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือบริการประชาชน
ระเบียบกฎหมาย
การเลื่อนระดับบุคลากรฯ
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
อนุเคราะห์ร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
มาตรการป้องกันการทุจริต
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวสารท้องถิ่น
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศจากกรมส่งเสริมฯ
ศูนย์บริการร่วมท้องถิ่น
ศูนย์จัดการเครือข่ายฯ ตำบลสุขภาวะ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน
ระเบียบกฎหมายน่ารู้

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
    1.1 การก่อสร้างและซ่อมบำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ขยายถนน เพิ่มผิวจราจร สะพาน ราวสะพาน รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ราวกันตก บ่อดักทราย
    1.2 การก่อสร้างและซ่อมบำรุงรักษาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ระบบส่งน้ำทางการเกษตร ฝายน้ำล้น พนังกั้นน้ำ ทำนบกั้นน้ำ
    1.3 การขยายเขตประปา การก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อการบริโภค
    1.4 การก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงรักษา อาคารเอนกประสงค์ อาคาสาธารณประโยชน์ โรงฆ่าสัตว์ เมรุ ศาลา ที่พักริมทางในชุมชน ฯลฯ และจัดหาที่ดิน
    1.5 การขยายเขตบริการไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะให้ทั่วถึง และการติดตั้ง ซ่อมบำรุงดูแลรักษาในชุมชน
    1.6 การพัฒนาระบบจราจรให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ และการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    2.1 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอาชีพ ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ระยะยาว ให้ความรู้ความเข้าใจกลุ่มอาชีพ สร้างเครือข่ายให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    2.2 การส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการพึ่งพาตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    2.3 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดหาตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลผลิตทางการเกษตร จัดให้มีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าของชุมชน
    2.4 การพัฒนาและจัดให้มีสถานธนานุบาลเพื่อให้บริการแก่ประชาชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    3.1 การส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในทุกระบบ และทุกระดับ ให้โอกาสทางการศึกษามากขึ้น พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
    3.2การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ รักษา สืบสาน ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ล้านนาที่ดีงามไว้
    3.3การส่งเสริม สนับสนุน ในการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
    3.4 การส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็ก เยาวชน ได้มีกิจกรรมการแสดงออกที่สร้างสรรค์ พัฒนาสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
    3.5 การส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ กิจกรรมต่างๆ ทางสื่อ อินเตอร์เน็ต ทีวี วิทยุชุมชน สิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ทุกระดับให้แก่ชุมชนได้รับทราบ
    3.6 การส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข สังคมและคุณภาพชีวิต
    4.1 การส่งเสริม สนับสนุน ดูแล เอาใจใส่ เด็ก, เยาวชน, สตรี, ผู้สูงอายุ, ผู้ด้อยโอกาส, ให้ได้รับสวัสดิการ การคุ้มครอง และมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในชุมชน
    4.2 การส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันเกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคระบาด ให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ของทุกเพศทุกวัย ทุกกลุ่มเสี่ยง
    4.3 การส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาการมอมเมาเยาวชน ประชาชนทุกรูปแบบ
    4.4 การส่งเสริมและจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมีมาตรฐาน
    4.5 การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาทุกระดับ แก่ประชาชน ทุกเพศทุกวัยให้รู้จักความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
    4.6การส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี ความเข้มแข็ง ของประชาชน กลุ่ม องค์กร ภาคีเครือข่ายในชุมชน ทุกระดับ
    4.7 การส่งเสริม สนับสนุน การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    5.1 การพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้มีมาตรฐาน ขยายพื้นที่จัดเก็บขยะให้เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อความร่วมมือที่ดีในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ร่วมกัน
    5.2 การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยกวดขัน ควบคุม การเลี้ยงสัตว์ การเผาเศษพืช เผากิ่งไม้ การประกอบกิจการที่อาจให้เกิดมลภาวะทั้งกลิ่น เสียง ฝุ่นละออง ควันไฟ ฯลฯ
    5.3 การส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ตลอดแนวถนน ซอย หรือพื้นที่ว่างเปล่า จัดให้มีสวนสาธารณะเพิ่มขึ้น ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ในเขตเทศบาลให้สะอาด ร่มรื่นให้เป็นเมืองที่น่าอยู่
    5.4 การส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชน งด หรือ ลด การใช้สารเคมี ให้ใช้สารอินทรีย์ จุลินทรีย์ในครัวเรือน ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม องค์กรต่างๆ ฯลฯ

 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การเมืองการปกครอง
    6.1 การส่งเสริมการให้บริการแบบ One Stop Service รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรมและโปร่งใส พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
    6.2 การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาค รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชน
    6.3 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดให้มีเวทีประชาคม ทั้งระดับชุมชนและระดับตำบล เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอในการพัฒนา พร้อมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานของเทศบาล เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
    6.4 การสนับสนุนการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อสามารถให้บริการจัดเก็บภาษี จัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง โปร่งใส และเป็นธรรม
    6.5 การพัฒนาศักยภาพการประสานงาน การทำงานของหน่วยงานในเขตเทศบาลและกลุ่ม องค์กร หน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
    6.6 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะการทำงานของบุคลากรในเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 
 
 
 
 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว