ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
แบบฟอร์มใบคำร้อง
แผนที่เทศบาล
วัดในเขตเทศบาล

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียง - ตำบลทุ่งหลวง
นายสักพร ปันต๊ะ
กำนันตำบลเวียง
นายนิราช มณีโยชน์
ผู้ใหญ่บ้านขามสุ่ม หมู่ที่ 2
นายบุญเล็ง สมศรี
ผู้ใหญ่บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 3
นางพิสวาท ศรีนวล
ผู้ใหญ่บ้านแจ่งกู่เรือง หมู่ที่ 4
นายชัยวัฒน์ เจริญวัฒนากุล
ผู้ใหญ่บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5
นายวินัย กุณาปัน
ผู้ใหญ่บ้านแม่กอย หมู่ที่ 6
นายวรพันธ์ วงศ์ฝั้น
ผู้ใหญ่บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 1
นายคณิต ตันติวา
ผู้ใหญ่บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2
นางศรีนวล สัตยพานิช
ผู้ใหญ่บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 3
นายวชิรวิทย์ วงษา
ผู้ใหญ่บ้านแม่งัด หมู่ที่ 4
นายจรัล บุญเรือนยา
กำนันตำบลทุ่งหลวง
นายกิตินันท์ วงศ์บัวมูล
ผู้ใหญ่บ้านหม้อล่าง หมู่ที่ 6
 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว