ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงการบริหารงาน
นโยบายคุณธรรมฯ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
ลานกีฬาชุมชน
วัดในเขตเทศบาล
แผนที่เทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
แผนเทศบาล
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตฯ
แผนตรวจสอบภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานฐานะทางการเงิน
รายงานการประเมินความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือบริการประชาชน
ระเบียบกฎหมาย
การเลื่อนระดับบุคลากรฯ
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
อนุเคราะห์ร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
มาตรการป้องกันการทุจริต
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวสารท้องถิ่น
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศจากกรมส่งเสริมฯ
ศูนย์บริการร่วมท้องถิ่น
ศูนย์จัดการเครือข่ายฯ ตำบลสุขภาวะ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน
ระเบียบกฎหมายน่ารู้

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
บ้านช่างคำ หมู่ที่ 1
 
คำขวัญหมู่บ้าน
ตลาดสดเทศบาล
ตำนานบ้านช่างคำ
งามล้ำประเพณี
เป็นศรีน้ำแม่สะลวม


ประวัติหมู่บ้าน
      เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมที่ได้เกิดมาพร้อมกับการสร้างเวียงพร้าวขึ้นมาอีกครั้ง ในประมาณปี พ.ศ. 2414 ภายหลังจากที่เมืองพร้าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของล้านนาไทยตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2010 ในการสร้างเวียงใหม่ขึ้นมาอีกครั้งในระหว่าง รัชสมัยของพระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงค์ และ พระเจ้าอินทรวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ได้แต่งตั้งให้ นายบุญมา หรือ แคว่นบุญมา ซึ่งต่อมาภายหลังได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นพระยาเขื่อนเมือง บุคคลผู้นี้ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเวียงใหม่ คือ เวียงพร้าวในปัจจุบัน แบบแผนของเวียงจะมีลักษณะคล้ายกับผังเมืองเชียงใหม่ คือมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหตุผลที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากเจ้าเมืองเชียงใหม่ในขณะนั้นได้ส่งข้าหลวงจากเชียงใหม่มาร่วมจัดผังเมือง ผังเวียงพร้าวประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านช่างคำ หมู่บ้านขามสุ่มเวียง หมู่บ้านป่าเสี้ยว และหมู่บ้านแจ่งกู่เรือง ในการสร้างเวียงครั้งนี้พระยาเขื่อนเมือง ต้องเกณฑ์คนจากรอบนอกเข้ามาช่วยสร้างที่อยู่อาศัย สาเหตุก็เพราะว่าในขณะนั้น ประชากรภายในเขตเวียงจะมีจำนวนไม่มากนัก สัญลักษณ์ต้นไม้ประจำหมู่บ้านช่างคำ คือ ต้นแก้ว
            สาเหตุที่ชื่อบ้านช่างคำเพราะในอดีตชาวบ้านในหมู่บ้านนี้มีอาชีพทำทองรูปพรรณ ประเภทเครื่องประดับ สร้อยคอ แหวน กำไล และอื่น ๆ จึงได้ตั้งชื่อว่า “บ้านช่างคำ” พระยาเพชรซึ่งเป็นผู้ปกครองคนหนึ่งของเวียงพร้าว มีที่อยู่อาศัยอยู่เยื้องทางทิศใต้ของวัดกลางเวียง สภาพภูมิทัศน์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากเนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่อยู่บริเวณศูนย์กลางของอำเภอพร้าว เป็นที่ตั้งของตลาดสดเทศบาลเวียงพร้าว ในอดีตบริเวณนี้เคนเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเอกชน ระดับมัธยมศึกษา ชื่อโรงเรียนเวียงพร้าววิทยา (โรงเรียนผามควาย) รวมถึงเป็นที่ตั้งของ บริษัท ร้านค้า และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพร้าว ชาวบ้านส่วนมากมีอาชีพค้าขาย รองลงมาคือรับจ้างและเกษตรกรรม การคมนาคมค่อนข้างสะดวก ถนนทุกสายทำด้วยคอนกรีตและลาดยางสามารถติดต่อกับหมู่บ้านได้ทุกหมู่บ้าน ในเขตชุมชนช่างคำมีศาสนสถาน 1 แห่ง คือ คริสตจักรเวียงพร้าว สังกัดสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ชาวพุทธซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่จะไปประกอบศาสนกิจ ทำบุญที่วัดกลางเวียงและวัดหนองอ้อ

 
 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว