ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงการบริหารงาน
นโยบายคุณธรรมฯ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
ลานกีฬาชุมชน
วัดในเขตเทศบาล
แผนที่เทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
แผนเทศบาล
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตฯ
แผนตรวจสอบภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานฐานะทางการเงิน
รายงานการประเมินความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือบริการประชาชน
ระเบียบกฎหมาย
การเลื่อนระดับบุคลากรฯ
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
อนุเคราะห์ร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
มาตรการป้องกันการทุจริต
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวสารท้องถิ่น
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศจากกรมส่งเสริมฯ
ศูนย์บริการร่วมท้องถิ่น
ศูนย์จัดการเครือข่ายฯ ตำบลสุขภาวะ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน
ระเบียบกฎหมายน่ารู้

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
บ้านขามสุ่ม หมู่ที่ 2
 
คำขวัญหมู่บ้าน
กลองหลวงลือเลื่อง
เฟื่องฟูวัฒนธรรม
ชุมชนสร้างสรรค์
สมัครสมานสามัคคี


ประวัติหมู่บ้าน
      เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านหนึ่งในสิบสองหมู่บ้าน ของเทศบาลตำบลเวียงทุ่งหลวง อำเภอพร้าว ที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 94 กิโลเมตร โดยปรากฏร่องรอยอารยธรรม หลักฐานที่อ้างอิงถึงแหล่งวัตถุ ชื่อบ้าน นามเมือง นิทานพื้นบ้าน และรอยยิ้มของผู้คนในชุมชน ซึ่งมีมนต์เสน่ห์แก่ผู้ที่มาพบเห็นเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติใน 4 ด้าน คือ ด้านชุมชน คนในชุมชนมีส่วนร่วม ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ , ด้านการท่องเที่ยว และด้านการอนุรักษ์ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มาเมื่อสมัย 200 ปีมาแล้ว
            แต่เดิมนั้นชาวบ้านมาจากบ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว พอย้ายเข้ามาอยุ่ในเมืองจึงเรียกว่า ขามสุ่มเวียง ผู้เฒ่าผู้แก่บางคนก็เล่าว่าเป็นข้อสันนิษฐานจากสมัยแรกนั้นมีต้นมะขามขึ้นเป็นกลุ่มๆ เป็นหย่อมๆไป มีลักษณะเหมือนสุ่มไก่ อีสาเหตุหนึ่งมาจากชาวไทยลื้อ ออกสำเนียงคำว่า มะขามส้ม (ส้มเป็นภาษาเหนือ คือเปรี้ยว) ว่ามะขามสุ่ม ตอนหลังเปลี่ยนมาเป็น ขามสุ่ม ชุมชนบ้านขามสุ่มมีเนื้อที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมถนนและซอยต่างๆจะตัดทะลุผ่านถึงกันทุกเส้นทางเหมือนผังในตัวเมืองเชียงใหม่ เพราะเจ้าเมืองในสมัยก่อนที่ปกครองนครพร้าว จัดผังเมืองพร้าวได้เป็นอย่างดีทุกหมู่บ้านใน 4 หมู่บ้านของตำบลเวียงนี้จะเหมือนกันทั้งหมด
            อาชีพของชุมชนนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป และ กินอยู่อย่างเรียบง่าย เหมือนชาวชนบททั่วไปอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ฟุ้มเฟ้อ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สังเกตได้ง่ายถ้ามีงานส่วนรวมขึ้นมา ชาวบ้านต่างมาช่วยงานกันอย่างขมีขมัน เช่นงานศพ งานแต่งงาน งานทำบุญตามวัดวาอารามต่างๆ มีวัดขามสุ่มเวียงและวัดกลางเวียง เป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชมนี้
 
 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว