ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงการบริหารงาน
นโยบายคุณธรรมฯ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริตฯ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือบริการประชาชน
ระเบียบกฎหมาย
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
แผนตรวจสอบภายใน
แบบฟอร์มใบคำร้อง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนที่เทศบาล
วัดในเขตเทศบาล

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 3
 
คำขวัญหมู่บ้าน
ต้นเสี้ยวมากมายงามตา เลื่องลือความสะอาด
มุ่งมาดระเบียบแบบแผน ยึดแกนประชาคม
สร้างสมคุณธรรม ร่วมคิดเพื่อสร้างสรรค์
เชิดศูนย์วัฒนธรรม ชุมชนสามัคคี
เยาวชนดีเด่น เน้นประชาธิปไตย


ประวัติหมู่บ้าน
      หมู่บ้านป่าเสี้ยว เดิมชื่อ ป่าเสี้ยวต้นแก้ว ชื่อของหมู่บ้านสันนิษฐานว่า สืบเนื่องมาจาก ที่ตั้งหมู่บ้านเดิมเป็น ป่าต้นเสี้ยว อยู่จำนวนมาก (ไม้ยืนต้นในตระกูล ชงโค ซึ่งยอดอ่อนสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารรับประทานได้ จะมีลักษณะดอกเป็นสีขาว) เป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นมาพร้อมกับการสร้างเมืองเวียงพร้าวในสมัยพระยาเขื่อนเมือง การจัดรูปแบบของชุมชนจะเป็นลักษณะเดียวกันกับ ชุมชนบ้านขามสุ่ม ชุมชนบ้านช่างคำ ชุมชนบ้านแจ่งกู่เรือง ซึ่งทั้งสี่ชุมชนนี้อยู่เป็นแบบการแบ่งพื้นที่อาณาเขตจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส ออกเป็นสี่ส่วนโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ สี่แยกกลางเวียง หมู่บ้านป่าเสี้ยวจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
            ผู้ใหญ่บ้านคนแรกของชุมชนบ้านป่าเสี้ยว คือ นายหมื่นเกื้อ ประชารมย์ (น้อยเมืองใจ๋) พื้นเพเดิมมาจากบ้านทา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนบ้านป่าเสี้ยว มีศูนย์รวมจิตใจที่เป็นศาสนสถาน คือ วัดป่าเสี้ยว สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2435

 
 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว