ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงการบริหารงาน
นโยบายคุณธรรมฯ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
ลานกีฬาชุมชน
วัดในเขตเทศบาล
แผนที่เทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
แผนเทศบาล
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตฯ
แผนตรวจสอบภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานฐานะทางการเงิน
รายงานการประเมินความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือบริการประชาชน
ระเบียบกฎหมาย
การเลื่อนระดับบุคลากรฯ
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
อนุเคราะห์ร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
มาตรการป้องกันการทุจริต
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวสารท้องถิ่น
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศจากกรมส่งเสริมฯ
ศูนย์บริการร่วมท้องถิ่น
ศูนย์จัดการเครือข่ายฯ ตำบลสุขภาวะ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน
ระเบียบกฎหมายน่ารู้

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
บ้านแจ่งกู่เรือง หมู่ที่ 4
 
คำขวัญหมู่บ้าน
ชุมชนน่าอยู่
เชิดชูวัฒนธรรม
แหล่งนำความรู้
มุ่งสู่ความเจริญ


ประวัติหมู่บ้าน
      บ้านแจ่งกู่เรือง เป็นชุมชนดั้งเดิมตั้งขึ้นพร้อมกับการสร้างเวียงพร้าว ชื่อของหมู่บ้านสันนิษฐานไว้สองทาง คือ เป็นชื่อเดิมของชุมชนที่คนกลุ่มแรกมาตั้งถิ่นฐานเนื่องจากสอดคล้องกับแจ่งกู่เรือง ( สวนบวกหาดเชียงใหม่) ซึ่งมีประวัติเล่าว่าเป็นสถานที่จำขังขุนเครือ อีกประเด็นหนึ่ง เชื่อว่าที่บ้านแจ่งกู่เรืองนี้เป็นเขตมุมเมืองที่ชาวบ้านทุ่งกู่มาอาศัยอยู่ในช่วงหนึ่ง เพื่อสร้างเวียงพร้าวในสมัยพระยาเขื่อนเมือง ซึ่งกล่าวไว้ในประวัติบ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้มที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตสุขาภิบาลได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
            ราษฎรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขาย รับราชการ ทำนา และรับจ้าง เป็นชุมชนที่มีความเจริญเป็นที่ตั้งของส่วนราชการ เช่น ที่ว่าการอำเภอพร้าว สถานีตำรวจภูธรอำเภอพร้าว โรงพยาบาลพร้าว ที่ทำการไปรษณีย์-โทรเลขพร้าว ชุมสายโทรศัพท์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)สาขาพร้าว โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง มีวัดที่สำคัญคือ วัดกลางเวียง

 
 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว