ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงการบริหารงาน
นโยบายคุณธรรมฯ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริตฯ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือบริการประชาชน
ระเบียบกฎหมาย
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
แผนตรวจสอบภายใน
แบบฟอร์มใบคำร้อง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนที่เทศบาล
วัดในเขตเทศบาล

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
บ้านแจ่งกู่เรือง หมู่ที่ 4
 
คำขวัญหมู่บ้าน
ชุมชนน่าอยู่
เชิดชูวัฒนธรรม
แหล่งนำความรู้
มุ่งสู่ความเจริญ


ประวัติหมู่บ้าน
      บ้านแจ่งกู่เรือง เป็นชุมชนดั้งเดิมตั้งขึ้นพร้อมกับการสร้างเวียงพร้าว ชื่อของหมู่บ้านสันนิษฐานไว้สองทาง คือ เป็นชื่อเดิมของชุมชนที่คนกลุ่มแรกมาตั้งถิ่นฐานเนื่องจากสอดคล้องกับแจ่งกู่เรือง ( สวนบวกหาดเชียงใหม่) ซึ่งมีประวัติเล่าว่าเป็นสถานที่จำขังขุนเครือ อีกประเด็นหนึ่ง เชื่อว่าที่บ้านแจ่งกู่เรืองนี้เป็นเขตมุมเมืองที่ชาวบ้านทุ่งกู่มาอาศัยอยู่ในช่วงหนึ่ง เพื่อสร้างเวียงพร้าวในสมัยพระยาเขื่อนเมือง ซึ่งกล่าวไว้ในประวัติบ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้มที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตสุขาภิบาลได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
            ราษฎรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขาย รับราชการ ทำนา และรับจ้าง เป็นชุมชนที่มีความเจริญเป็นที่ตั้งของส่วนราชการ เช่น ที่ว่าการอำเภอพร้าว สถานีตำรวจภูธรอำเภอพร้าว โรงพยาบาลพร้าว ที่ทำการไปรษณีย์-โทรเลขพร้าว ชุมสายโทรศัพท์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)สาขาพร้าว โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง มีวัดที่สำคัญคือ วัดกลางเวียง

 
 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว