ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงการบริหารงาน
นโยบายคุณธรรมฯ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริตฯ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือบริการประชาชน
ระเบียบกฎหมาย
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
แผนตรวจสอบภายใน
แบบฟอร์มใบคำร้อง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนที่เทศบาล
วัดในเขตเทศบาล

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
บ้านแม่กอย หมู่ที่ 6
 
คำขวัญหมู่บ้าน
สานจ๋ำ สานฝัน
พ่อบ้าน – แม่บ้าน สามัคคี
เยาวชนดีเด่น เน้นประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด


ประวัติหมู่บ้าน
      บ้านแม่กอย เดิมชื่อบ้านสันขะหนุน เมื่อ พ.ศ. 2470 เปลี่ยนเป็นบ้านแม่กอย ตามชื่อลำน้ำที่ไหลผ่าน เนื่องจากบริเวณบ้านแม่กอยเป็นที่ราบแอ่งกระทะรองรับน้ำที่ไหลมาจากทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของเหมือง เล่ากันว่ามีครั้งหนึ่งเกิดอุทกภัยรุนแรง ผู้คนหลั่งไหลกันไปดูน้ำท่วมบริเวณที่ตั้งหมู่บ้าน จึงเรียกว่า แม่กอย ( ภาษาถิ่นคำว่า กอย หมายถึงดู ในที่นี้คงหมายถึงไปดูน้ำท่วม ) บางปีที่มีปริมาณน้ำน้อยชาวบ้านต้องอาศัยน้ำฝนเพื่อการเพาะปลูก ดำนา ทางทิศเหนือของหมู่บ้านมีหย่อมบ้านที่ห่างไกลกันออกไปประมาณ 200 เมตร เรียกว่า บ้านโจ้ ( คำว่าโจ้ ภาษาถิ่นหมายถึง อาการไหลแรงของน้ำจากลำน้ำที่ตกจากที่สูง เป็นเหตุให้บริเวณที่รองรับน้ำเป็นหลุมหรือพังได้ ) ในปี พ.ศ. 2545 ทางการขยายเขตเทศบาลครอบคลุมบ้านแม่กอยและบ้านโจ้ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครั้งแรก วันที่ 14 เมษษยน 2545 บ้านแม่กอย บ้านโจ้ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างตำบลเวียง กับ ตำบลป่าไหน่ และตำบลสันทรายมีศาสนสถาน 2 แห่ง คือ วัดแม่กอยสังกัดคณะสงฆ์มห่นิกาย โดยมีพระอธิการศรีมอย อริยา วัดขามสุ่มเวียงเป็นประธานสร้างวัด ราวปีพ.ศ. 2475 ให้พระปัณฑิ เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาส และอีกวัดหนึ่งคือ วัดป่าอาจารย์มั่น ภูริทัตตโต สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต มีเจดีย์บรรจุพระธรรมสารีริกธาตุและเป็นอนุสรณ์สถานของหลวงปู่มั่น

 
 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว