ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงการบริหารงาน
นโยบายคุณธรรมฯ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
ลานกีฬาชุมชน
วัดในเขตเทศบาล
แผนที่เทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
แผนเทศบาล
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตฯ
แผนตรวจสอบภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานฐานะทางการเงิน
รายงานการประเมินความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือบริการประชาชน
ระเบียบกฎหมาย
การเลื่อนระดับบุคลากรฯ
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
อนุเคราะห์ร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
มาตรการป้องกันการทุจริต
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวสารท้องถิ่น
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศจากกรมส่งเสริมฯ
ศูนย์บริการร่วมท้องถิ่น
ศูนย์จัดการเครือข่ายฯ ตำบลสุขภาวะ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน
ระเบียบกฎหมายน่ารู้

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
บ้านแม่กอย หมู่ที่ 6
 
คำขวัญหมู่บ้าน
สานจ๋ำ สานฝัน
พ่อบ้าน – แม่บ้าน สามัคคี
เยาวชนดีเด่น เน้นประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด


ประวัติหมู่บ้าน
      บ้านแม่กอย เดิมชื่อบ้านสันขะหนุน เมื่อ พ.ศ. 2470 เปลี่ยนเป็นบ้านแม่กอย ตามชื่อลำน้ำที่ไหลผ่าน เนื่องจากบริเวณบ้านแม่กอยเป็นที่ราบแอ่งกระทะรองรับน้ำที่ไหลมาจากทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของเหมือง เล่ากันว่ามีครั้งหนึ่งเกิดอุทกภัยรุนแรง ผู้คนหลั่งไหลกันไปดูน้ำท่วมบริเวณที่ตั้งหมู่บ้าน จึงเรียกว่า แม่กอย ( ภาษาถิ่นคำว่า กอย หมายถึงดู ในที่นี้คงหมายถึงไปดูน้ำท่วม ) บางปีที่มีปริมาณน้ำน้อยชาวบ้านต้องอาศัยน้ำฝนเพื่อการเพาะปลูก ดำนา ทางทิศเหนือของหมู่บ้านมีหย่อมบ้านที่ห่างไกลกันออกไปประมาณ 200 เมตร เรียกว่า บ้านโจ้ ( คำว่าโจ้ ภาษาถิ่นหมายถึง อาการไหลแรงของน้ำจากลำน้ำที่ตกจากที่สูง เป็นเหตุให้บริเวณที่รองรับน้ำเป็นหลุมหรือพังได้ ) ในปี พ.ศ. 2545 ทางการขยายเขตเทศบาลครอบคลุมบ้านแม่กอยและบ้านโจ้ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครั้งแรก วันที่ 14 เมษษยน 2545 บ้านแม่กอย บ้านโจ้ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างตำบลเวียง กับ ตำบลป่าไหน่ และตำบลสันทรายมีศาสนสถาน 2 แห่ง คือ วัดแม่กอยสังกัดคณะสงฆ์มห่นิกาย โดยมีพระอธิการศรีมอย อริยา วัดขามสุ่มเวียงเป็นประธานสร้างวัด ราวปีพ.ศ. 2475 ให้พระปัณฑิ เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาส และอีกวัดหนึ่งคือ วัดป่าอาจารย์มั่น ภูริทัตตโต สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต มีเจดีย์บรรจุพระธรรมสารีริกธาตุและเป็นอนุสรณ์สถานของหลวงปู่มั่น

 
 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว