ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงการบริหารงาน
นโยบายคุณธรรมฯ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริตฯ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือบริการประชาชน
ระเบียบกฎหมาย
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
แผนตรวจสอบภายใน
แบบฟอร์มใบคำร้อง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนที่เทศบาล
วัดในเขตเทศบาล

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 1
 
คำขวัญหมู่บ้าน
ช้างใหญ่บอกนาม
แม่น้ำสะลวมไหลผ่าน
สานต่อซอแม่คำปัน
สรรสร้างศรัทธาวัดทุ่งหลวง


ประวัติหมู่บ้าน
      ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านทุ่งหลวง ได้ก่อตั้งขึ้นมาประมาณ 114 ปีมาแล้ว (พ.ศ.2435 ) โดยในสมัยนั้น ลักษณะภูมิประเทศบ้านทุ่งหลวง เป็นป่าไม้หนาทึบ ผู้คนที่อพยพเข้ามา เป็นคนพื้นเมืองที่แยกย้ายมาจากการสร้างเมือง เวียงป้าวของพญาเขื่อน (ต.เวียงในปัจจุบัน) ประมาณ 30 กว่าคน ได้ช่วยกันแผ้วถางป่า เพื่อบุกเบิกทำไร่ทำนา ต่อมาได้มีชาวบ้านอพยพเข้ามาอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้น จึงได้โค่นไม้ใหญ่จนหมด เป็นพื้นที่ประมาณ 200 กว่าไร่ เพื่อทำไร่ทำนา ชื่อบ้านทุ่งหลวงมาจากคำว่า “ทุ่ง” ซึ่งหมายถึงทุ่งนา คำว่า”หลวง “ ซึ่งหมายถึงกว้างใหญ่ไพศาล ในสมัยนั้นได้มีการก่อสร้างวัดในหมู่บ้านขึ้นมา 2 แห่ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ สถานีอนามัยทุ่งหลวง และองค์การโทรศัพท์อำเภอพร้าว ในปัจจุบัน

 
 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว