ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงการบริหารงาน
นโยบายคุณธรรมฯ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
ลานกีฬาชุมชน
วัดในเขตเทศบาล
แผนที่เทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
แผนเทศบาล
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตฯ
แผนตรวจสอบภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานฐานะทางการเงิน
รายงานการประเมินความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือบริการประชาชน
ระเบียบกฎหมาย
การเลื่อนระดับบุคลากรฯ
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
อนุเคราะห์ร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
มาตรการป้องกันการทุจริต
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวสารท้องถิ่น
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศจากกรมส่งเสริมฯ
ศูนย์บริการร่วมท้องถิ่น
ศูนย์จัดการเครือข่ายฯ ตำบลสุขภาวะ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน
ระเบียบกฎหมายน่ารู้

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 3
 
ประวัติหมู่บ้านสันมะนะ
      ตามประวัติการสร้างเวียงพร้าวยุคพ่อแคว่นบุญมาหรือพญาเขื่อนเมืองในราว พ.ศ. ๒๔๑๔ นายจัยหรือเจ้าแสนจัยเป็นคนใกล้ชิดติดตามพ่อแคว่นบุญมา มีความชอบในการรบปราบเงี้ยวและเป็นคนซื่อสัตย์ ได้รับมอบที่ดินทางด้านใต้ของเวียงพร้าวให้เป็นรางวัล ที่ดินเป็นบริเวณเนินกว้าง มีต้นบ่านะหรือหมากนะพืชพื้นเมืองตระกูลเดียวกับสมอไทยขึ้นบนเนินนั้น จึงตั้งชื่อว่า “บ้านสันมะนะ” เชื่อกันว่าเดิมเป็นชุมชนเดียวกับบ้านทุ่งหลวง ผู้คนในหมู่บ้านนี้มาจากหลายท้องที่ได้แก่ ชาวอำเภอดอยสะเก็ด ชาวบ้านทุ่งแดงตำบลโหล่งขอดและผู้คนจากในเขตชุมชนเวียงพร้าวมาอยู่ด้วย จนเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีถนนเชื่อมต่อกับบ้านหัวฝาย(หนองอ้อ) บ้านป่าจี้และบ้านแจ่งกู่เรืองมีทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ เชียงใหม่-พร้าวผ่านช่วงสุดท้าย ๙๓-๙๔ ชาวบ้านมีอาชีพทางการเกษตรกรรม ค้าขาย และรับจ้าง มีวัดทุ่งหลวงเป็นศาสนสถานประจำหมู่บ้านและเป็นคณะศรัทธาวัดเดียวกันกับบ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑ ภายในหมู่บ้านมีร้านก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ ขนมจีน ร้านซ่อมรถ และศูนย์การเรียนเด็กก่อนวัยเรียน

 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว