ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงการบริหารงาน
นโยบายคุณธรรมฯ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริตฯ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือบริการประชาชน
ระเบียบกฎหมาย
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
แผนตรวจสอบภายใน
แบบฟอร์มใบคำร้อง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนที่เทศบาล
วัดในเขตเทศบาล

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
บ้านหม้อล่าง หมู่ที่ 6
 
คำขวัญหมู่บ้าน
หม้อล่างสามัคคี
เกษตรอินทรีย์
ประเพณีล้ำค่า
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งน้ำกินพอเพียง


ประวัติหมู่บ้าน
       การตั้งถิ่นฐานประชากรในหมู่บ้านหม้อล่าง หมู่ที่ 6 จากหลักฐานที่บันทึกไว้ที่วัดบ้านหม้อ เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2450 จากการที่ครูบาอินทจักร์จากวัดเขื่อนผาก ตำบลเขื่อนผาก ได้มาสร้างอารามหรือวัดบ้านหม้อขึ้น ที่บริเวณวัดบ้านหม้อปัจจุบันโดยมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งอพยพมาอยู่ใกล้ ๆ ด้วย ซึ่งชาวบ้านเหล่านั้นนอกจากจะมีอาชีพทำการเกษตรในฤดูแล้ว พอถึงฤดูแล้งหลังจากการทำนาก็จะมีอาชีพปั้นหม้อขาย ผู้คนทั่วไปจึงเรียกกันว่าหมู่บ้านช่างปั้นหม้อ ซึ่งต่อมาได้เรียกสั้น ๆ ว่า ”บ้านหม้อ”
             บ้านหม้อล่าง เนื่องจากที่ตั้งเดิมของหมู่บ้านตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของวัดซึ่งเป็นที่ลุ่มนั่นเอง บ้านหม้อล่างเดิมเป็นหมู่บ้านเดียวกับบ้านหม้อบน มีประวัติความเป็นมาเช่นเดียวกับบ้านหม้อบน เมื่อชุมชนหนาแน่นขึ้น จึงแยกเป็นหมู่บ้านใหม่ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานวัน เดือน ปี ที่ตั้งหมู่บ้าน อาศัยทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ เป็นเขตแบ่งการปกครอง เหตุที่ใช้ชื่อบ้านหม้อล่างเพราะหมู่บ้านนี้ตั้งขึ้นบนที่ลาดเอียงลงไปทางทิศตะวันตกของบ้านหม้อบน มีวัดบ้านหม้อเป็นศูนย์รวมจิตใจ โดยการนำของท่านพระครูคัมภีรธรรม (สงวน คัมภีโร หรือที่ชาวบ้านเรียกทั่วไป ท่านพระครูอ้าย) เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ได้รับการบูรณะพัฒนาเป็นวัดตัวอย่างของอำเภอพร้าวในปี พ.ศ. 2540 สมัยท่านพระครูสังฆรักษ์สุบิน ปิยวัณโณ ทางทิศใต้วัดเป็นที่ธรณีสงฆ์ใช้ปลูกสวนลำไย ส่วนหนึ่งสร้างเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตลาดนัดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร

 
 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว