ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
แบบฟอร์มใบคำร้อง
แผนที่เทศบาล
วัดในเขตเทศบาล

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
 ประกาศข่าวงานสภาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว 
ลำดับที่ รายการ หมายเหตุ
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อ่านประกาศ
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ อ่านประกาศ
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัติร่างเทศบัญญัติ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ อ่านประกาศ
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ อ่านประกาศ
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ อ่านประกาศ
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ อ่านประกาศ
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัติร่างเทศบัญญัติ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ อ่านประกาศ
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัติร่างเทศบัญญัติ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ อ่านประกาศ
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ อ่านประกาศ
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ อ่านประกาศ
11 รายงานการประชุมสภาครั้งแรก วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อ่านประกาศ
12 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๕๓ อ่านประกาศ
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ อ่านประกาศ
14 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ อ่านประกาศ
15 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา ปี ๒๕๕๓ อ่านประกาศ
16 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา ปี ๒๕๕๔ อ่านประกาศ
 
 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว