ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงการบริหารงาน
นโยบายคุณธรรมฯ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตฯ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือบริการประชาชน
ระเบียบกฎหมาย
การเลื่อนระดับบุคลากรฯ
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
แผนตรวจสอบภายใน
แบบฟอร์มใบคำร้อง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
มาตรการป้องกันการทุจริต
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนที่เทศบาล
วัดในเขตเทศบาล

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
 ประกาศข่าวงานสภาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานงานสภา
สมัยที่ ๔
=
=
สมัยที่ ๓
=
=
สมัยที่ ๒
= รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม๒๕๖๓
= หนังสือเชิญประชุมสภา
= หนังสือเรียกประชุมสภา
= ประกาศประชุมสภา
สมัยที่ ๑
= รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
= หนังสือเชิญประชุมสภา
= หนังสือเรียกประชุมสภา
= ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
= ประกาศกำหนดสมัยประชุม 2563-64
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานงานสภา
สมัยที่ ๔
= ประกาศปิดสมัยประชุมสภา วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
= หนังสือเรียกประชุมสภา

= ประกาศเรียกประชุมสภา
สมัยที่ ๓
= รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
= หนังสือเชิญประชุมสภา ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
= รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
= หนังสือเชิญประชุมสภา ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
= รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
= หนังสือเชิญประชุมสภา ครั้งที่ ๑ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
= หนังสือเรียกประชุมสภา
= ประกาศเรียกประชุมสภา
สมัยที่ ๒
= รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
= หนังสือเชิญประชุมสภา วันที่ ๒๒ พฤษภคม ๒๕๖๒
= หนังสือเรียกประชุมสภา
= ประกาศเรียกประชุมสภา
สมัยที่ ๑
= ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๒ และสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
= รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
= หนังสือเชิญประชุมสภา วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
= หนังสือเรียกประชุมสภา
= ประกาศเรียกประชุมสภา
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานงานสภา
สมัยที่ ๔
= รายงานการประชุมสภา วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
= หนังสือเชิญประชุมสภา วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
= หนังสือเรียกประชุมสภา
= ประกาศเรียกประชุมสภา
สมัยที่ ๓
= รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
= รายงานการประชุมสภา ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
สมัยที่ ๒
= รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
สมัยที่ ๑
= รายงานการประชุมสภา วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว