ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงการบริหารงาน
นโยบายคุณธรรมฯ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตฯ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือบริการประชาชน
ระเบียบกฎหมาย
การเลื่อนระดับบุคลากรฯ
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
แผนตรวจสอบภายใน
แบบฟอร์มใบคำร้อง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
มาตรการป้องกันการทุจริต
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนที่เทศบาล
วัดในเขตเทศบาล

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
[ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก] [แนวทางการจัดกิจกรรม]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประวัติศูนย์เด็กเล็ก
     เทศบาลตำบลเวียงพร้าวได้รับการถ่ายโอนภารกิจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาจากกรมการพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว โดยเทศบาลตำบลเวียงพร้าวดำเนินการบริหารจัดการในทุกด้าน โดยเทศบาลตำบลเวียงพร้าวมีศูนย์พัฒนาเด็กจำนวน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งหลวง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหม้อ
     ต่อมาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ได้ประกาศรวมศูนย์โดยใช้ชื่อศูนย์ว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงพร้าว และได้ทำการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กหลังหใหม่ ณ บ้านป่าจี้ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     ในปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ได้ดำเนินการจัดการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย โดยเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1-3 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 60 คน และมีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 3 คน
     สีประจำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงพร้าว สีม่วง
     อักษรย่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ศพด.ทต.เวียงพร้าว
ปรัชญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
     จิตแจ่มใส กายเป็นสุข ปลูกปัญญา ใส่ใจการศึกษา พัฒนาสู่มาตรฐาน
วิสัยทัศน์
     การจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงพร้าว มุ่งเตรียมความพร้อมเด็กตั้งแต่อายุ 3-5 ปี ให้มีการส่งเสริมพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เต็มตามศักยภาพ มีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดประสบการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในและนอกสถานศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ส่งผลให้เด็กมีความพร้อม มีรากฐานที่ดีเพื่อเรียนต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป
พันธกิจ
     1. พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
     2. จัดประสบการณ์ในรูปกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้พัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญาพร้อมที่จะเรียนในช่วงชั้นต่อไป
     3. จัดหาและส่งเสริมสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
     4. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร ครู มีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษาปฐมวัย
     5. ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม-จริยธรรมพื้นฐาน รักในท้องถิ่น และรักความเป็นไทย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
1. นายกิติพัฒน์ สุนทรพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว
2. นายณรงค์ เขื่อนคำ ประธานสภาเทศบาล
3. นายประยูร วรรณราช ปลัดเทศบาล
4. นางจันทร์ทา สังข์ศิริ สมาชิกสภาเทศบาล
5. นายเอนก งุนคำ สมาชิกสภาเทศบาล
6. นายสักกพร ปันต๊ะ กำนันตำบลเวียง
7. นายจรัล บุญเรือนยา กำนันตำบลทุ่งหลวง
8. นางมาลี ปราชญสมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา
9. นางนงนุช แสงป้อ ตัวแทนผู้ปกครอง
10. นางสาวสุภาพรรณ โอบอ้อม ตัวแทนผู้ปกครอง
11. นางนิภา มหายศ ผู้ดูแลเด็ก
12. นางสุมาลี อิ่นคำ ผู้ดูแลเด็ก
13. นางชริตา ชุ่มเชื้อ ผู้ดูแลเด็ก
14. นางสาวสธนธร สัมฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา 6 ว

Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว