ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงการบริหารงาน
นโยบายคุณธรรมฯ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริตฯ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือบริการประชาชน
ระเบียบกฎหมาย
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
แผนตรวจสอบภายใน
แบบฟอร์มใบคำร้อง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนที่เทศบาล
วัดในเขตเทศบาล

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
[ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก] [แนวทางการจัดกิจกรรม]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
     ยึดหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ และเป็นการวางฐานการเรียนรู้โดยพัฒนาทักษะพื้นฐานครบ 4 ด้าน อย่างสมดุลตามวัย ตามรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ
     1. กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
         1.1 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
         1.2 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
         1.3 กิจกรรมกลางแจ้ง
         1.4 กิจกรรมสร้างสรรค์
         1.5 กิจกรรมเสรี
         1.6 เกมการศึกษา
     2. กิจกรรมเสริมทักษะพิเศษ
         2.1 การเรียนรู้แนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เป็นแนวทางเสริมทักษะการเรียนรู้ทางการศึกษาค้นคว้าทดลอง ฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามวัยได้เหมาะสม ฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล และฝึกการสื่อสาร อธิบายได้
         2.2 การเรียนรู้แบบเคลื่อนไหวสร้างสรรค์ เป็นแนวทางเสริมทักษะด้านพัฒนาการด้านร่างกายให้แข็งแรง โดยการเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ
         2.3 คอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที ระดับชั้นอนุบาล 1-3 เสริมทักษะนักเรียนทุกคน
         2.4 กิจกรรมเรียนรู้ในและนอกสถานที่ เป็นแนวทางเสริมการเรียนรู้ในสถานที่ที่หลากหลาย

 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว