ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
ศจค.เวียงพร้าว
ศจค.เวียงพร้าว
  ประวัติความเป็นมา
  ฐานคิดการพัฒนา
  เส้นทางการพัฒนา ๓ ยุค
  การเป็น ศจค.
 สานพลังภาคีเครือข่าย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
กิจกรรม/โครงการ

 • sss01
 • sss02
 • sss03
 • sss04
 • sss05
 • sss06
 • sss07
 • sss08
 • sss09
 • sss10
 • sss11
 • sss12
 • sss14
sss011 sss022 sss033 sss044 sss055 sss066 sss077 sss088 sss099 sss1010 sss1111 sss1212 sss1413
Photo Slideshow by WOWSlider.com v4.8
 
การนำเสนอโครงการสานพลังภาคีเครือข่าย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐

 
ประวัติความเป็นมา

            เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ได้ร่วมงานกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓) เป็นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ตั้งแต่เริ่มต้นคือ เป็นเครือข่ายของเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน และพัฒนาต่อเนื่องจนก้าวไปสู่การเป็นเครือข่าย ของเทศบาลตำบลแม่หล่าย จังหวัดแพร่ ซึ่งได้สรุปบทเรียนจากการที่เป็นเครือข่ายของเทศบาลตำบลแม่หลาย ดังนี้

                (๑) เทศบาลตำบลเวียงพร้าว เข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่และได้ขับเคลื่อนการพัฒนาที่มุ่งเป้าสู่การเป็น "ตำบลสุขภาวะ" ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ โดยเทศบาลตำบลเวียงพร้าวได้หารือกับผู้นำทุกภาคส่วนแล้ว มีความเห็นตรงกันถึงแนวทางการดำเนินงานของพื้นที่โดยเน้นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนท้องถิ่น การใช้ข้อมูลที่ได้รับการยอมรับร่วมกันว่าเป็นข้อมูลที่อสดคล้องกับความเป็นจริงในพื้นที่ และการใช้พลังภายในทั้งคน ความรู้ ภูมิปัญญา และทรัพยากรอื่นๆ ในชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวกำหนดแนวทางการพัฒนาให้กิดความเข้มแข็งของชุมท้องถิ่น ซึ่งก็เป็นแนวทางที่เทศบาลตำบลเวียงพร้าวและผู้นำชุมชนท้องถิ่นได้เรียนรู้จากการเป็นเครือข่ายของเทศบาลตำบลอุโมงค์ และปี ๒๕๕๘ ได้เป็นเครือข่ายของเทศบาลตำบลแม่หล่าย

                (๒) การสร้างเครือข่าย เทศบาลตำบลเวียงพร้าว เห็นประโยชน์ของการสร้างเครือข่ายอย่างยิ่งและเป็นกลวิธีในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น เนื่องจากเป็นการให้โอกาสในการเรียนรู้ของชุมชนจากประสบการณ์ในพื้นที่อื่นๆ ที่เข้าใจง่ายและสร้างความมั่นใจได้ว่าทำแล้วได้ประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี จากประสบการณ์ของเทศบาลตำบลเวียงพร้าวได้บทเรียนว่าการเรียนรู้ร่วมกันที่ขาดการจัดระบบการเรียนรู้และการนำใช้ข้อมูล รวมถึงการพัฒนาทักษะของทีมงานก็จะทำให้การเรียนรู้ขาดพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงยิ่ง จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ และการสนับสนุนจาก สสส. ผ่านเทศบาลตำบลแม่หล่าย ทำให้เทศบาลตำบลเวียงพร้าวร่วมกับทุกภาคส่วนทำงานอย่างเป็นระบบและมีการบูรณาการงานและบางส่วนก็ทำให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น โครงการคัดแยกขยะต้นทาง ที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนทุนในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้ามาให้องค์ความรู้ในการจัดการขยะ การคัดแยก การแปรรูป โรงพยาบาลพร้าว ดำเนินการให้ความรู้ด้านสุขอนามัย เป็นต้น ซึ่งทำให้งานพัฒนาทุกด้านของเทศบาลตำบลเวียงพร้าวมีความก้าวหน้าไปและได้รับการสนับสนุนจากภาคีภายนอกพื้นที่มากยิ่งขึ้นอันเนื่องจากระบบการทำงานของชุมชนท้องถิ่นมีความชัดเจนไม่สร้างความสับสนให้กับผู้ให้การสนับสนุนจากภายนอก เช่น การรวมทำความตกลง MOU กับภาคีเครือข่าย คือ
                ๑.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
                ๒.โรงพยาบาลพร้าว
                ๓.การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอพร้าว
                ๔.พัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว
                ๕.เกษตรอำเภอพร้าว
                ๖.ประมงอำเภอพร้าว
                ๗.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาพร้าว
                ๘.สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด
                ๙.โรงเรียนพร้าววิทยาคม เป็นต้น

                (๓) การขยายองค์ความรู้ เทศบาลเวียงพร้าวมีความพร้อมที่ขยายองค์ความรู้จากการปฏิบัติของในพื้นที่ของทั้ง ๒ ตำบล ที่ครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน คือ สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การเมืองการปกครอง และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นภารกิจที่ท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องดำเนินการเองและประสานให้หน่วยงานและองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ รายละเอียดจะได้กล่าวไว้ในส่วนของทุนและศักยภาพที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งสองตำบลที่ชัดเจนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับเครือข่ายและผู้สนใจ รวมถึงบทเรียนจากการปฏิบัติของทั้งสองตำบลในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าวยังสามารถใช้ประโยชน์ในการกำหนดแนวทางการรณรงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เช่น การลดการใช้สารเคมี การสร้างอาชีพที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะปรากฎในส่วนของความพร้อมของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว

                (๔)พัฒนาการเข้าร่วมเครือข่ายของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "เริ่มต้นด้วยใจ" เพราะเทศบาลตำบลเวียงพร้าวเห็นแนวทางการขับเคลื่อนงานของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนัก ๓ สำนักสุขภาวะชุมชน มีแนวทางการขับเคลื่อนงาน ที่สอดคล้อง กับนโยบายของเทศบาลเวียงพร้าว ที่เน้นการทำงานในรูปแบบการบูรณาการ สร้างการจัดการตนเอง พัฒนาขีดความสามารถเพื่อการพัฒนา สุขภาวะชุมชน โดยมี คำกล่าวจากท่านผู้นำ นายกิติพัฒน์ สุนทรพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว ประกาศไว้ว่า
"เราจะทำงานร่วมกับ สสส. เพื่อยกระดับการพัฒนาที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่ พนักงาน ทุกคน จะต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้น แต่ว่าประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์"

 
 
 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว