ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงการบริหารงาน
นโยบายคุณธรรมฯ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริตฯ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือบริการประชาชน
ระเบียบกฎหมาย
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
แผนตรวจสอบภายใน
แบบฟอร์มใบคำร้อง
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนที่เทศบาล
วัดในเขตเทศบาล

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
 ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ลำดับที่ ว/ด/ป รายการ หมายเหตุ
39 3 พ.ค. 60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายผิวถนนจราจร ฯ บ้านแม่กอย หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียง อ่านประกาศ
38 3 พ.ค. 60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายผิวถนนจราจร ฯ บ้านหม้อล่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหลวง อ่านประกาศ
37 3 พ.ค. 60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายผิวถนนจราจร ฯ บ้านแม่กอย หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียง อ่านประกาศ
36 3 พ.ค. 60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายผิวถนนจราจร ฯ บ้านแม่งัด หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งหลวง อ่านประกาศ
35 3 พ.ค. 60 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายผิวถนนจราจร จำนวน ๔ โครงการ อ่านประกาศ
34 19 เม.ย. 60 ประกาศ (เพิ่มเติม) สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๖ จุด ภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อ่านประกาศ
33 26 ก.ย. 59 โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อ่านประกาศ
32 26 ก.ย. 59 ประกาศสอบราคา(เพิ่มเติม) จ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๖ จุด ภายในเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อ่านประกาศ
31 26 ก.ย. 59 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๖ จุด ภายในเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อ่านประกาศ
30 9 ก.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน อ่านประกาศ
29 18 ส.ค. 59 โครงการจัดซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน อ่านประกาศ
28 11 ก.ค. 59 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และช่วงปิดภาคเรียน และสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (โดยกรณีวิธีพิเศษ) อ่านประกาศ
27 4 พ.ค. 59 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจร คสล. บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ อ่านประกาศ
26 3 พ.ค. 59 ประกาศโครงการขยายผิวจราจร คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 318.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร บริเวณถนนซอย 2 ถึง ถนนซอย 3 บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ อ่านประกาศ
25 26 เม.ย. 59 ประกาศประมูลราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูล (อุจจาระ) อ่านประกาศ
24 25 มี.ค. 59 โครงการจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน อ่านประกาศ
23 24 ก.พ. 59 ประกาศยกเลิกการสอบราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน อ่านประกาศ
22 9 ก.พ. 59 ประกาศสอบราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๓) อ่านประกาศ
21 27 ม.ค. 59 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจร จำนวน ๓ โครงการ อ่านประกาศ
20 27 ม.ค. 59 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๔ โครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อ่านประกาศ
19 26 ม.ค. 59 ประกาศยกเลิกการสอบราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) อ่านประกาศ
18 11 ม.ค. 59 ประกาศสอบราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) อ่านประกาศ
17 4 ม.ค. 59 ประกาศโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนฯ อ่านประกาศ
16 24 ธ.ค. 58 ประกาศยกเลิกการสอบราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน อ่านประกาศ
15 9 ธ.ค. 58 ประกาศสอบราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน อ่านประกาศ
14 9 ก.ย. 58 โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อ่านประกาศ
13 9 ก.ย. 58 ประกาศเพิ่มเติมโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบบ่อลึก (ซับเมิร์ท) พร้อมงานเดินระบบท่อส่งน้ำ และติดตั้งระบบไฟฟ้า บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งหลวง อ่านประกาศ
12 28 ส.ค. 58 โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบบ่อลึก (ซับเมิร์ท) พร้อมงานเดินระบบท่อส่งน้ำ และติดตั้งระบบไฟฟ้า บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งหลวง อ่านประกาศ
11 2 ก.ค. 58 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๒ โครงการ อ่านประกาศ
10 22 ก.ค. 58 โครงการตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อ่านประกาศ
9 26 มิ.ย. 58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. และขยายผิวจราจร จำนวน ๕ โครงการ อ่านประกาศ
8 17 มิ.ย. 58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู จำนวน ๔ โครงการ อ่านประกาศ
7 5 มิ.ย. 58 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ ตามโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุปี ๒๕๕๗ อ่านประกาศ
6 14 ม.ค. 58 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟันท์ติกคอนกรีต บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อ่านประกาศ
5 19 ธ.ค. 57 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่งัด หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อ่านประกาศ
4 21 พ.ย. 57 ประกาศสอบราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศ(ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน อ่านประกาศ
3 19 พ.ย. 57 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว (ครั้งที่ ๒) อ่านประกาศ
2 12 ก.ย. 57 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อ่านประกาศ
1 19 ก.ค. 56 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน อ่านประกาศ
 
 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว