ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
คำขวัญเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงการบริหารงาน
นโยบายคุณธรรมฯ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยว
ลานกีฬาชุมชน
วัดในเขตเทศบาล
แผนที่เทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
แผนเทศบาล
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนป้องกันการทุจริตฯ
แผนตรวจสอบภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานฐานะทางการเงิน
รายงานการประเมินความพึงพอใจ
รายงานผลการดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือบริการประชาชน
ระเบียบกฎหมาย
การเลื่อนระดับบุคลากรฯ
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
อนุเคราะห์ร้องเรียนร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
มาตรการป้องกันการทุจริต
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานความพึงพอใจของประชาชน
ข่าวสารท้องถิ่น
กิจกรรมเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศจากกรมส่งเสริมฯ
ศูนย์บริการร่วมท้องถิ่น
ศูนย์จัดการเครือข่ายฯ ตำบลสุขภาวะ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
รับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน
ระเบียบกฎหมายน่ารู้

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ขอความร่วมมือประชาชนถือปฏิบัติตาม พรก.ฉุกเฉิน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ลดอัตราเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส Covid 19
ประกาศขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและนำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่องานทะเบียนและบัตร ในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ป.ภ.๑ ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
เทศบาลตำบลเวียงพร้าวรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในตำบล

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ศาลาสร้างสุข ครบรอบ ๑ ทศวรรษ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ขับเคลื่อนโครงการสานพลังภาคีเครือข่ายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เยี่ยมเครือข่ายอำเภอแม่แจ่ม อบต.ช่างเคิ่ง และ เทศบาลตำบลท่าผา เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ต่อไป
วันที่ 11 - 12 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเวียงพร้าว พร้อมคณะผู้นำชุมชนท้องถิ่น เข้าร่วมเวทีเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสักทอง สวนราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์กู้ชีพกู้ภัยพร้าววังหิน ได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมเชิงกระบวนการ ในการให้บริการประชาชน สร้างกำลังใจในการทำงานให้กับชุมชนท้องถิ่น อำเภอพร้าวต่อไป
วันที่ 9 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมและทัศนศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่ 3 กันยายน 2563 เทศบาลตำบล เวียงพร้าว จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ เฮือนไฮ่ผ่อดาว ม้าเมือง
วันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จัดการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบข้อมูลตำบลโดยการสำรวจ : (TCNAP) -เรียนรู้การเก็บข้อมูลระดับกลุ่ม และชุมชน (F2) -เรียนรู้การทำงานของโปรแกรม การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำใช้ -ฝึกเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับกลุ่ม และชุมชน (F2)
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างพัฒนาการและสุขภาวะเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงพร้าวชั้น 3
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ชั้น 3 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่.
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ร่วมกับ กองทุนหมู่บ้านป่าจี้ พัฒนาชุมชน กศน. ทุ่งหลวง จัดโครงการฝึกอบรมการทำอาหารไก่ไข่อินทรีย์ แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่บ้านป่าจี้ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าจี้ เพื่อสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จัดกิจกรรมอบรมการทำน้ำพริกลาบและพริกแกงสมุนไพร ร่วมกับพัฒนาชุมชนและเกษตรอำเภอพร้าว ณ สวนเกษตรส่วนไผ่โฮมสเตย์ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จิตอาสาเทศบาลตำบลเวียงพร้าวร่วมปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับชาวบ้านป่าจี้และตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่
นายอาดิษฐ์ อินทจักร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ร่วมกับ กศน.ตำบลทุ่งหลวง รพสต.บ้านทุ่งหลวง จัดอบรมการทำหน้ากากอนามัยให้แก่ชุมชนบ้านป่าจี้ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าจี้ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลเวียงพร้าว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลเวียงพร้าวจัด โครงการรัฐราษฎร์ร่วมใจป้องกันภัย ”โรคไข้เลือดออก” ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวาย เทียนพรรษา ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย Big Cleanning Day ทำความสะอาดสำนักงาน ตามหลัก ๕ ส. ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ ในการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเจลอาบน้ำ สบู่ก้อน และเจลล้างมือ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ศาลาสร้างสุข ครบรอบ ๑ ทศวรรษ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

วัดกลางเวียง วัดทุ่งหลวง วัดบ้านหม้อ
วัดป่าเสี้ยว วัดแม่กอย วัดหนองอ้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาด ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๐.๗๐ เมตร ยาวรวม ๑๖๕.๐๐ เมตร บริเวณสามแยกบ้านนายบุญยืน วรรณดี ถึงหน้า รพสต. บ้านทุ่งหลวง ทั้งสองฝั่ง บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาด ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๐.๗๐ เมตร ยาวรวม ๑๖๕.๐๐ เมตร บริเวณสามแยกบ้านนายบุญยืน วรรณดี ถึงหน้า รพสต. บ้านทุ่งหลวง ทั้งสองฝั่ง บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิดขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.60 เมตร ยาวรวม 218.00 เมตร บริเวณบ้านนายเจริญ โอบอ้อม ซอย 2 ถึงโรงอ่านหนังสือ พิมพ์ประจำหมู่บ้าน ซอย 1 บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิดขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.60 เมตร ยาวรวม 218.00 เมตร บริเวณบ้านนายเจริญ โอบอ้อม ซอย 2 ถึงโรงอ่านหนังสือ พิมพ์ประจำหมู่บ้าน ซอย 1 บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชน เก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชน เก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๒๔๖.๐๐ เมตร บ้านหม้อล่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๐.๗๐ เมตร ยาวรวม ๒๗๖.๐๐ เมตร บริเวณบ้านนายพงษ์ กันธาเดช ถึงบ้านนายบุญตัน มีฤทธิ์ บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๒๔๖.๐๐ เมตร บ้านหม้อล่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๐.๗๐ เมตร ยาวรวม ๒๗๖.๐๐ เมตร บริเวณบ้านนายพงษ์ กันธาเดช ถึงบ้านนายบุญตัน มีฤทธิ์ บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟันท์ติก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๘๘.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร บริเวณถนนสายบ้านแจ่งกู่เรือง หมู่ที่ ๔ ตำบลเวียง - บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟันท์ติก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๓๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร บริเวณถนนสายบ้านแจ่งกู่เรือง หมู่ที่ ๔ ตำบลเวียง - บ้านช่างคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟันท์ติก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๘๕.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร บริเวณถนนหลังตลาดเทศบาลตำบลเวียงพร้าว - บ้านขามสุ่ม ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๗.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร บริเวณบ้านล็อค ซอย ๑ บ้านช่างคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๗.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร บริเวณบ้านล็อค ซอย ๑ บ้านช่างคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประมูลราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูล (อุจจาระ)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๐.๗๐ เมตร ยาวรวม ๒๒๑.๐๐ เมตร บริเวณบ้านอาจารย์ฉลองลักษณ์ บุญเรือง บ้านช่างคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๐.๗๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๓.๐๐ เมตร บริเวณบ้านนายสิทธิพงษ์ สุธาศิลพรมแพร ถึงบ้านนายศรีไว ดวงแก้ว บ้านป่าจี้ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๐.๗๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๙.๐๐ เมตร บริเวณบ้านนายบุญยืน วรรณดี บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๘๘.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร บริเวณถนนสายบ้านสันมะนะ หมู่ที่ ๓ - บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๗๐ เมตร ยาวรวม ๑๘๙.๐๐ เมตร บริเวณบ้านนายพล จันต๊ะคำ (ช่วงที่ ๑) บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบมาตรฐานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๘๘.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๕ เมตร บริเวณถนนสายบ้านสันมะนะ หมู่ที่ ๓ - บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐-๐.๗๐ เมตร ยาวรวม ๑๘๙.๐๐ เมตร บริเวณบ้านนายพล จันต๊ะคำ (ช่วงที่ ๑) บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบมาตรฐานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านข่าวจัดซื้อจัดจ้างต่อl ปี 2562

รอยยิ้มแห่งเวียงพร้าว
แหล่งเรียนรู้เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

การประเมินความต้องการในการพัฒนาเทศบาล
Untitled Document
สถิติผู้เข้าชมเว็บไชต์
เริ่ม 1 ม.ค. 2554
Online Users
free webpage hit counter
คณะผู้บริหาร
    
 
ประวัติศาสตร์ชุมชน
ตำบลเวียง
1. หมู่บ้านช่างคำ
2. บ้านขามสุ่ม
3. บ้านป่าเสี้ยว
4. บ้านแจ่งกู่เรือง
5. บ้านหนองอ้อ
6. บ้านแม่กอย
ตำบลทุ่งหลวง
1. บ้านทุ่งหลวง
2. บ้านป่าจี้
3. บ้านสันมะนะ
4. บ้านแม่งัด
5. บ้านหม้อบน
6. บ้านหม้อล่าง
กิ๋นแล้วหื้อเก็บ เจ็บแล้วหื้อจำ
(ให้รู้จักเก็บและจดจำประสบการณ์เอาไว้)
สื่อสารมวลชน
แบบสำรวจออนไลน์
เวียงพร้าว
 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว