ส่วนหัว
Untitled Document
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ “เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม” คำขวัญเทศบาลตำบลเวียงพร้าว "ดินแดนพระยาเขื่อนเมือง รุ่งเรืองการเกษตร เขตการค้าชุมชน มากล้นแหล่งอารยธรรม เลิศล้ำบูชาหลวงพ่อดาบส" HOME เกี่ยวกับเรา ศูนย์ ICT ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก webboard ติดต่อเรา
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
เจตจำนงการบริหารงาน
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนประชากร
ส่วนราชการ
ผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
แผนตรวจสอบภายใน
แบบฟอร์มใบคำร้อง
แผนที่เทศบาล
วัดในเขตเทศบาล

web เพื่อนบ้าน ของเรา
สหกรณ์การเกษตรพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
อบต. สันทราย
อบต. แม่แวน
อบต. โหล่งขอด
อบต. เขื่อนผาก
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย

หน่วยงานสำคัญ
 
โครงการอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม ๒๕๖1 ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
เทศบาลตำบลเวียงพร้าวรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในตำบล

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

กิจกรรมโครงการอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ (อาหารเจ) วันที่ ๒๐-๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
กิจกรรมโครงการประเพณีใส่ขันดอกบูชาอินทขีล ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดกลางเวียง
กิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์
กิจกรรมโครงการเชียงใหม่สะอาด ปฏิบัติการ 3Rs สร้างเวียงพร้าวสะอาด เริ่มต้น วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

วัดกลางเวียง วัดทุ่งหลวง วัดบ้านหม้อ
วัดป่าเสี้ยว วัดแม่กอย วัดหนองอ้อ

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บ ขนและเก็บขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บ ขนและเก็บขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งหลวง-บ้านสันขวาง
ประกาศผู้ชนะราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปั๊ม ปตท. - บ้านดอยใต้
ประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปั๊ม ปตท. - บ้านดอยใต้
ประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งหลวง-บ้านสันขวาง
ประกาศสอบราคาโครงการผลิตระบบน้ำประปา โดยการติดตั้งถังกรองน้ำแบบกรองสารกรอง บ้านแจ่งกู่เรือง หมู่ที่ ๔ ตำบลเวียง
ประกาศสอบราคาโครงการผลิตระบบน้ำประปา โดยการติดตั้งถังกรองน้ำแบบกรองสารกรอง บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งหลวง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายผิวถนนจราจร ฯ บ้านแม่กอย หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายผิวถนนจราจร ฯ บ้านหม้อล่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหลวง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายผิวถนนจราจร ฯ บ้านแม่กอย หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายผิวถนนจราจร ฯ บ้านแม่งัด หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งหลวง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายผิวถนนจราจร จำนวน ๔ โครงการ
ประกาศ (เพิ่มเติม) สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๖ จุด ภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงบ่อบำบัด(บ่อเกรอะ-บ่อซึม) ห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาฯ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาฯ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศสอบราคาก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล.บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ฯ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ฯ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ฯ
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองฯ
โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
ประกาศสอบราคา(เพิ่มเเติม) จ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๖ จุด ภายในเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๖ จุด ภายในเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
โครงการจัดซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และช่วงปิดภาคเรียน และสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงพร้าว (โดยกรณีวิธีพิเศษ)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจร คสล. บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ประกาศโครงการขยายผิวจราจร คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 318.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร บริเวณถนนซอย 2 ถึง ถนนซอย 3 บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูล (อุจจาระ)
ประกาศประมูลราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูล (อุจจาระ)
โครงการจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
ประกาศยกเลิกการสอบราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
ประกาศสอบราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๓)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๔ โครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจร จำนวน ๓ โครงการ
ประกาศยกเลิกการสอบราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศสอบราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)
ประกาศโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนฯ
ประกาศยกเลิกการสอบราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
ประกาศสอบราคาเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
โครงการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
ประการศเพิ่มเติม โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบบ่อลึก (ซับเมิร์ท) พร้อมงานเดินระบบท่อส่งน้ำ และติดตั้งระบบไฟฟ้า บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งหลวง
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบบ่อลึก (ซับเมิร์ท) พร้อมงานเดินระบบท่อส่งน้ำ และติดตั้งระบบไฟฟ้า บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งหลวง
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๒ โครงการ
โครงการตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. และขยายผิดจราจรจำนวน ๕ โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู จำนวน ๔ โครงการ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ๑๐ รายการ ตามโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุปี ๒๕๕๗
ประกาศประมูลราคาเก็บขนสิ่งปฏิกูล (อุจจาระ)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟันท์ติกคอนกรีต บ้านป่าเสี้ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่งัด หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศสอบราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศ(ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว (ครั้งที่ ๒)
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างทางเชื่อม คสล.กับถนนทางหลวง บ้านหม้อล่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหลวง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๕ รายการ

อ่านข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แหล่งเรียนรู้เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

Untitled Document
สถิติผู้เข้าชมเว็บไชต์
เริ่ม 1 ม.ค. 2554
Online Users
free webpage hit counter
คณะผู้บริหาร
     
 
ประวัติศาสตร์ชุมชน
ตำบลเวียง
1. หมู่บ้านช่างคำ
2. บ้านขามสุ่ม
3. บ้านป่าเสี้ยว
4. บ้านแจ่งกู่เรือง
5. บ้านหนองอ้อ
6. บ้านแม่กอย
ตำบลทุ่งหลวง
1. บ้านทุ่งหลวง
2. บ้านป่าจี้
3. บ้านสันมะนะ
4. บ้านแม่งัด
5. บ้านหม้อบน
6. บ้านหม้อล่าง
กบไกล้ปากงู หนู้ใกล้บอกไม้ ชิ้นเกลือดังแมว
สื่อสารมวลชน
 
 
Untitled Document
พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 475-025,
E-mail: webmaster@wiangphrao.go.th , wiangphrao@hotmail.com
ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงพร้าว